การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรื้อปรับระบบองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี กรมการศึกษานอกโรงเรียน

Citation
พัฒนิจ โกญจนาท (1997). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรื้อปรับระบบองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี กรมการศึกษานอกโรงเรียน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/912.
View online Resources