ปัจจัยที่มีผลต่อวุฒิภาวะของผู้บริหารระดับกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน

Citation
กรองกาญจน์ ณ นครพนม (1996). ปัจจัยที่มีผลต่อวุฒิภาวะของผู้บริหารระดับกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/925.
View online Resources