ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนำวิธีการจ้างงานภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐ

Citation
สิรินพัชร มณีโชติ (2010). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนำวิธีการจ้างงานภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/977.
View online Resources
Collections