Show simple item record

dc.contributor.advisorอมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสมาน รังสิโยกฤษฏ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:16:55Z
dc.date.available2014-05-05T09:16:55Z
dc.date.issued1967th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/992
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา ลักษณะ และมูลเหตุของปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีมูลเหตุมาจากอะไร และปัญหาแต่ละปัญหานั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ และเสถียรภาพของภูมิภาคส่วนนี้อย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการเข้าถึงประชาชนที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุดth
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาพิเศษแตกต่างกับจังหวัดอื่น ๆ หลายด้านคือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่กับประชาชน ปัญหาทางเศรษฐกิจอันได้แก่เรื่องการหาอาชีพใหม่และส่งเสริมอาชีพให้ถูกต้องตามหลักวิชา ปัญหาทางสังคมอันได้แก่เรื่องศาสนา ขนบประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษา ปัญหาทางการเมืองอันได้แก่ ปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ปัญหาการแทรกซึมบ่อนทำลายของพวกคอมมิวนิสต์ ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปรับปรุงโดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดเหล่านี้ แต่วิธีการเข้าถึงประชาชนก็ยังไม่เหมาะสมและได้ผลดี ผู้เขียนได้เสนอให้มีการเลือกเฟ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้ววางมาตรฐานการปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักศาสนา ขนบประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยอิสลาม นอกจากนี้ผู้เขียนได้เสนอข้อคิดเห็นบางประการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครอง ซึ่งได้แก่การส่งเสริมให้ชาวไทยอิสลามที่มีภูมิลำเนาภาคใต้ และรับราชการอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ให้กลับไปรับราชการในท้องที่จังหวัดเหล่านั้น และส่งเสริมให้ข้าราชการในจังหวัดภาคใต้ทั่วไปเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามพอสมควร เพื่อจะได้อาศัยลัทธิศาสนาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการปกครองได้เป็นอย่างดี ควรให้ความเคารพ และเข้าถึงผู้นำทางศาสนาอิสลาม ควรมีมาตรฐานในการสะกดชื่อให้ถูกต้อง การเรียกชื่อก็เช่นกัน ไม่ควรเรียกว่าแขก หรือชาวไทยอิสลาม เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยก ควรจะได้มีวิธีการที่จะให้ชาวไทยอิสลามมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนไทย.th
dc.format.extent173 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccJS 7415 ส16ตth
dc.subject.otherไทย (ภาคใต้) -- ประชากรth
dc.titleการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้\th
dc.title.alternativeGovernment approach program for the southern border provincesth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record