การจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

dc.contributor.advisorเกศรา สุกเพชรth
dc.contributor.authorอรกิติ์ แววคล้ายหงษ์th
dc.date.accessioned2023-01-16T10:19:47Z
dc.date.available2023-01-16T10:19:47Z
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565th
dc.description.abstractเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ และการนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้านได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ภาวะผู้นำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การไหลทางกายภาพ ( Physical Flow ) การไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการไหลของเงิน (Financial Flow) ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม มีขอบเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย จากผลการวิจัยพบว่าการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร ภาวะผู้นำ การควบคุมเป็นองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวประกอบด้วยการไหลทางกายภาพ การไหลของข้อมูลข่าวสาร และการไหลของเงิน โดยความสัมพันธ์ของการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจากการแปลค่าทางสถิติ พบว่าการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน ซึ่งโลจิสติกส์เป็นกระบวนการหลักในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเมื่อโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยth
dc.description.abstractTourism industry is important for generating income and bringing money into the country. Increasing the competitiveness of Thailand's tourism industry is therefore necessary. This research aims to study the components of Tourism management and Tourism logistics to enhance competitiveness in Thailand's tourism industry. The study of the elements of Tourism management in Planning, Organizing, Leading and Controlling that affect the effectiveness of Tourism logistics in Physical flow, Information flow and Financial flow. With a quantitative research model, collected data by using questionnaires. There is a scope of study areas covering all 4 regions of Thailand. From the research, it was found that Planning, Organizing, Leading and Controlling are components of Tourism management, Tourism logistics consist of Physical flow, Information flow and Financial flow and the relationship of Tourism management and Tourism logistics from statistical variation indicates that Tourism management and Tourism logistics to enhance competitiveness in the tourism industry of Thailand have a positive relationship with each other where logistics is the main process in Supply Chain Management so when logistics is efficient, this will increase the competitiveness of the tourism industry of Thailand as well.th
dc.format.extent146 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214775th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6180th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการจัดการการท่องเที่ยวth
dc.subjectโลจิสติกส์การท่องเที่ยวth
dc.subjectห่วงโซ่อุปทานth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการth
dc.titleการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยth
dc.title.alternativeTourism management and tourism logistics to increase the competitiveness in Thailand's tourism industryth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214775.pdf
Size:
3.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections