การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค

dc.contributor.advisorชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวชth
dc.contributor.authorกฤตยา เนตรแก้วth
dc.date.accessioned2023-03-27T09:07:20Z
dc.date.available2023-03-27T09:07:20Z
dc.date.issued2018
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคเพศหญิงอายุระหว่าง 15-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลมาวางแนวทางและกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ ให้ตอบสนองความต้องการและการรับรู้ของผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจัยเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติแบบที ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหแบบเพียร์สัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานวิจัยนี้ คือ ผู้ใช้งานเฟ๊ชบุ๊คเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน และในวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นตรี จำนวน 5 ท่านth
dc.description.abstractผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่า (1) ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 25,001-35,000 บาท (2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เฟ๊ซบุ๊ก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเข้าถึงเฟซบุ๊คผ่าน สมาร์ตโฟนมากที่สุด โดยใช้งานที่บ้านมากที่สุด ใช้เฟซบุ๊คเพื่อการเพื่อการติดตามข่าวสารประจำวันมากที่สุด ในแต่ละวันจะใช้งานเฟซบุ๊ก 2 ชั่วโมงขึ้นไป - 4 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้เฟ๊ชบุ๊กมากที่สุดคือ 20.01-00.00 น. มีการใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน มีประสบการณ์การใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 4 ปีขึ้นไปth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการออกแบบเสื้อผ้าให้ใช้ได้กับทุกโอกาสและสามารถใส่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศประเทศไทย จำนวน 3 ใน 5 ร้าน มีการรับตัดเสื้อผ้าตามขนาดของลูกค้า จำนวน 2 ใน 5 ร้าน (2) ด้านราคาขายที่มากกว่า 500 บาท จำนวน 3 ใน 5 ร้าน มีช่วงราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 500 บาท ลงไป 2 ใน 5 ร้าน ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีของทางร้านได้ทุกธนาคารในทุกร้าน (3) ด้านการจัดจำหน่าย มีการใช้การจัดจำหน่ายแบบตัวแทน จำนวน 1 ร้าน ใช้วิธีการส่งสินค้าด้วยบริการจากไปรษณีย์ไทย จำนวน 3 ร้านและจำนวน 2 ใน 5 ใช้บริการส่งสินค้าของเอกชน จำนวน 3 ใน 5 ราย มีหน้าร้านในการขาย จำนวน 2 ใน 5 ร้าน มีช่องทางการขายสินค้าทางแอปพลิเคชั่น (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด และรูปแบบการทำโฆษณา ผู้ประกอบการ 2 ใน 5 มีผู้มีชื่อเสียงมารีวิว (Review) สินค้าให้ 3 ใน 5 ร้าน มีการรีวิว (Review) จากผู้ใช้จริง ผู้ประกอบการทุกร้านมีการจ่ายเงินเพื่อโฆษณาในเฟ๊ซบุ๊ก 2 ใน 5 มีการถ่ายทำสื่อโฆษณาสินค้าอย่างมืออาชีพ 4 ใน 5 มีการส่งเสริมการตลาด (5) ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ประกอบการ 2 ใน 5 ร้าน มีการพูดกับลูกค้าแบบไม่เป็นทางการ 3 ใน 5 ร้าน ใช้ภาษาพูดคุยกับลูกค้าในแบบกึ่งทางการ (6) ด้านการบริการหลังการขาย ผู้ประกอบการทุกรายสามารถให้เปลี่ยนคืนสินค้าได้หากไม่ได้รับการพึงพอใจ แต่ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (7) ด้านการวางแนธุรกิจในอนาคต ผู้ประกอบการ 3 ใน 5 อยากให้สินค้ากระจายสู่ต่างประเทศth
dc.format.extent169 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier204527th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2018.105
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6345
dc.language.isothath
dc.publisherNational Institute of Development Administrationth
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการตลาดออนไลน์th
dc.titleการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคth
dc.title.alternativeThe influence of digital marketing on facebook of woman's clothing store towards female consumersth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.grantorNational Institute of Development Administrationth
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b204527e.pdf
Size:
6.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections