ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Citation
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล (2023). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6794.
View online Resources
Collections