การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก

dc.contributor.advisorอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์th
dc.contributor.authorวัชรพงศ์ รัชตเวชกุลth
dc.date.accessioned2019-10-30T07:54:18Z
dc.date.available2019-10-30T07:54:18Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อประเมินมูลค่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก โดยใช้เทคนิคการสมมติเหตุการณ์ 2. เพื่อประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก โดยใช้เทคนิคต้นทุนการเดินทาง ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยังผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก 400 คน โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และระหว่างเดือนกุมพาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558th
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่าผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกมีมูลค่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่ากับ 20,832,288,887 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 20,342.54 บาทต่อไร่ มูลค่าเชิงนันทนาการเท่ากับ 1,877,932,450 บาทต่อปี โดยมีมูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 22,710,221,337 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 22,176.33 บาทต่อไร่th
dc.description.abstractมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกที่ได้นี้สามารถนาไปใช้พิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการหรืออนุรักษ์ผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกหรือนาไปประยุกต์ใช้กับทรัพยากรป่าไม้แห่งอื่น ๆ ได้ และยังใช้เป็นต้นทุนสาหรับการวิเคราะห์โครงการที่จะเกิดขึ้นกับผืนป่าแห่งนี้ได้ด้วย นอกจากนี้มูลค่าเชิงนันทนาการที่ได้ สามารถนาไปใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติในผืนป่าแห่งนี้ได้ด้วยth
dc.format.extent138th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb191063th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4639th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาตร์th
dc.titleการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกth
dc.title.alternativeThe ecomomic valuation of East Thanon Thong Chai Range Forestth
dc.typetext--thesis--master thesis
mods.genreThesis
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาการเศรษฐกิจth
thesis.degree.disciplineเศรษฐศาสตร์ธุรกิจth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191063.pdf
Size:
3.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections