กฎหมายประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว

dc.contributor.advisorเกียรติพร อำไพth
dc.contributor.authorณชัชชญา ทองจันทร์th
dc.date.accessioned2023-12-12T07:17:19Z
dc.date.available2023-12-12T07:17:19Z
dc.date.issued2024th
dc.date.issuedBE2567th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้ศึกษาในปัญหากฎหมายประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนากรอบความตกลงประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) และแนวทางในการปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับภายในที่จำเป็นของประเทศไทยและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจอุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหมทดแทน และการรับประกันภัยรถผ่านแดนระหว่างสองประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความตกลงประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างกันเนื่องจากการขับเคลื่อนพิธีสาร 5 โครงการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนของอาเซียนเกิดความล่าช้าเพราะเกิดจากปัญหา 2 ประการ คือ 1) ปัญหาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของกฎหมายประกันภัยรถภาคบังคับทั้งสองประเทศ และ 2) ปัญหาเกี่ยวกับการขายประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนของบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการพิธีสาร 5 ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับของอาเซียน (ASEAN Compulsory Motor Insurance System: ACMI) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าปัญหาตาม 1) เกิดจากความแตกต่างของกฎหมายประกันภัยรถภาคบังคับของสองประเทศเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของสัญญา การกำหนดจำนวนเงินที่คุ้มครองตามสัญญา การกำหนดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และการกำหนดระยะเวลาการคุ้มครองตามสัญญา และปัญหาตาม 2) เกิดจากการขายประกันภัยผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI และปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการพิธีสาร 5 ในการขายประกันภัยผ่านระบบศูนย์กลางข้อมู ACMI การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะในการพัฒนากรอบความตกลงระหว่างสองประเทศในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) โดยทำเป็น “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว” สำหรับแนวทางในการปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับภายในที่จำเป็นของประเทศไทย คือ 1) แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 2   (พ.ศ. 2535) โดยกำหนดให้รถทุกประเภทที่ข้ามพรมแดนมาจาก สปป.ลาว จัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 พ่วงกับประกันภัยรถภาคบังคับให้มีระยะเวลาการคุ้มครองตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการพิธีสาร 5 ต้องรับประกันภัยผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI  2) นายทะเบียนของสำนักงานงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คปภ. ต้องออกประกาศในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรถภาคบังคับที่บริษัทประกันภัยขายให้กับรถที่ข้ามพรมแดนมาจาก สปป.ลาว สูงกว่าขายผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI ทั้งนี้ ประเทศไทย และ สปป.ลาว ต้องร่วมกันปรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจอุบัติเหตุฯ โดยบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนฯ ประเทศไทยต้องรับประกันภัยรถที่เดินทางเข้าประเทศไทย แบบ CV 2 (กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม) และ CV 3 (กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3) โดยให้รวมกรมธรรม์ทั้ง 2 แบบอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน  นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลการประกันภัย สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนฯ สมาคมประกัน และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการพิธีสาร 5 ทั้งสองประเทศต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างการรับรู้และการสื่อสารถึงช่องทางการทำประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ 2) ถ่ายทอดข้อมูล Blue Card และระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับพิธีการข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ และ 3) พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI ในอนาคตโดยปรับปรุงระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMI ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยลดขั้นตอนตั้งแต่การบันทึกข้อมูลของผู้เอาประกันภัย การชำระเงิน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การออก Blue Card และการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนฯ ให้น้อยลงth
dc.description.abstractThis thesis concerns the study of legal problems relating to the cross border compulsory motor vehicle insurance law between Thailand and Lao PDR, with the objective of seeking suitable guidelines for the development of a bilateral framework agreement on cross border compulsory motor vehicle insurance law between both countries.  The study also explores guidelines for possible amendments of relevant laws, rules, and regulations of Thailand and the Memorandum of Understanding for the Accident Investigation or the claims management and cross border motor vehicle insurance, so as to be in compliance with the framework agreement on cross border compulsory motor vehicle insurance entered into between the two countries.  Additionally, the study seeks possible solutions to rectify the slow-implementation of Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protocol 5).  This uncomprehending move is due to: 1) the problem relating to the incompatibility of the compulsory motor vehicle insurance laws of the two countries; and, 2) the problem on the sales of compulsory motor vehicle insurance by the insurers participating in Protocol 5 via ASEAN Compulsory Motor Insurance System (ACMI). The study found that the problem stated in 1) is caused by the differences of the compulsory motor vehicle laws of both countries regarding the types of the agreements, the prescription of the amount of insurance coverage, the determination of the insured damage, the prescription of the premium rate, and the insurance period.  The problem stated in 2) is caused by the sales of compulsory motor vehicle insurance through ACMI and the exercise of supervisory power of the regulator upon insurers participating in Protocol 5 via ACMI. The study suggests that the bilateral framework agreement between both countries be developed and amended to be the “Memorandum of Understanding on the Collaboration on Cross Border Compulsory Motor Vehicle Insurance between Thailand and Lao PDR”.  As for the guidelines for the amendments of relevant laws, rules, regulations of Thailand, the author suggests that, firstly, The Ministerial Regulation No. 2 (B.E. 2535) be amended to prescribe that all vehicles entering into Thailand from Lao PDR must be covered by a voluntary motor vehicle insurance type 3, together with a compulsory motor vehicle insurance with a one-month minimum insurance period, and that the insurers participating in Protocol 5 must provide their insurance services via ACMI.  Secondly, the registrar of the Office of Insurance Commission (OIC) must issue a notification that the premium rate for the insurance services sold by the insurers at any places must be higher than the rate sold via ACMI.  As such, Thailand and Lao PDR must amend the “Memorandum of Understanding for the Accident Investigation” to prescribe that the insurers or their representatives in Thailand offer insurance services to all vehicles entering into Thailand under insurance type CV 2 (compulsory insurance under Road Accident Victims Protection Act, B.E. 2535, as amended) and insurance type CV 3 (voluntary insurance type 3) and combine these two insurance policies into one single document.In addition, the insurance regulators, the cross border insurance offices, insurance associations, and insurers participating in Protocol 5 must jointly map out three cooperative strategies on: 1) building up access channels to compulsory cross border motor vehicle insurance via ACMI; 2) disseminating and transmitting data contained in theBlue Card and the ACMI to all agencies in charge of cross border affairs of both countries; and, 3) developing ACMI to be more streamlined, more convenient and more user-friendly.For instance, the efficiency and the streamlining of the processes for recording the insured’s data, payment, policy issuance, the Blue Card issuance, and the data transferring with the cross border motor vehicle insurance offices, etc.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6733th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectCross-Border Compulsory Motor Vehicle Insurance Law between Thailand and Lao PDRen
dc.subjectประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาวth
dc.subjectProtocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insuranceen
dc.subjectระบบศูนย์กลางข้อมูล ACMIth
dc.subjectASEAN Compulsory Motor Insurance: ACMIen
dc.subjectพิธีสาร 5โครงการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนของอาเซียนth
dc.titleกฎหมายประกันภัยรถภาคบังคับข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาวth
dc.title.alternativeCross border compulsory motor vehicle insurance law between Thailand and Lao PDRth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6011931008.pdf
Size:
3.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: