การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

dc.contributor.advisorจันทรานุช มหากาญจนะth
dc.contributor.authorสุพัฒน์จิตร ลาดบัวขาวth
dc.date.accessioned2023-01-16T10:16:11Z
dc.date.available2023-01-16T10:16:11Z
dc.date.issued2021th
dc.date.issuedBE2564th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 2) เพื่อศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 12 คน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีดังนี้ (1) บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ การกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดเก็บรายได้ และติดตามงานประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ (2) บทบาทของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ กำหนดมาตรการจัดเก็บรายได้ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้ การติดตามผลการจัดเก็บรายได้ การควบคุมและประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ (3) บทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย และการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การบริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักกระบวนการบริหาร POLE มีดังนี้ (1) การวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการวางแผนการทำงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการเคลื่อนที่เพื่อรับบริการนอกสถานที่ และการบังคับใช้กฎหมาย (2) การจัดองค์การ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ส่วนการจัดเก็บรายได้นั้นถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้ขึ้นต่อกองคลัง รวมถึงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เช่น แผนที่ภาษีและชำระภาษี ระบบชำระภาษีออนไลน์ เป็นต้น (3) การบริหารงานบุคลากร มีการกำหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดระบบงานและอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และ (4) การควบคุมงานติดตาม/ประเมินผลนโยบาย มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการสร้างกลไกควบคุมงานติดตาม ประเมินผลนโยบาย กระบวนการและขั้นตอนการจัดเก็บรายได้เป็นตามระดับการบังคับบัญชาตามสายงานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและเที่ยงธรรมth
dc.description.abstractThe main objectives of this research were 1) the impacts of local executive' policies on provincial administrative organizations' revenue collection; 2) to study the management of revenue collection for success on provincial administrative organizations' revenue collection. The research method uesd are qualitative are research documents and informal interviews. From key informants related to the impacts of local executive' policies with a total of 12 people within the local executive', department head and the officials involved in collecting revenue. The study reveals that 1) the impacts of local executive' policies on provincial administrative organizations' revenue collection consisted of the followings: (1) the impacts of local executive'; namely policies of public administration; revenue collection and follow up on the results of the assessment of the revenue collection policies. (2) the role of the head of the department; namely determining measures, operational supervision, monitoring, control and performance assessment and report revenue collection results to local executive'. (3) the impacts of officials involved in revenue collection; namely implementation of policies to achieve goals and performing tasks as assigned. 2) management of revenue collection to lead to success in revenue collection. In accordance with the principles of POLE administration process are as follows: (1) planning, tax and fee collection action plans, applying good governance in work planning, preparation of operational manuals, preparation of mobile project for onsite service and law enforcement. (2) organizing, there is management within the organization according to the structure and authority. The revenue collection section is assigned to the revenue development department to the treasury division. Including the preparation of information such as tax maps and tax payments, online tax payment systems, etc. (3) leading, there is a framework for personnel management in order to standardize the performance of officers related, the work system and the rate of power are sufficient for the work in order to make the operation more efficient and cost-effective. (4) evaluating. operational guidelines have been established by establishing mechanisms for monitoring and evaluating policies, processes and procedures for collecting revenue in order of command according to the operating line. as well as regularly and objectively monitor and evaluate the performance of the officers.  th
dc.format.extent307 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214790th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6155th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectผู้บริหารท้องถิ่นth
dc.subjectการจัดเก็บรายได้th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherการคลังท้องถิ่น -- ไทยth
dc.subject.otherการบริหารส่วนจังหวัด -- ไทยth
dc.subject.otherองค์การบริหารส่วนจังหวัดth
dc.titleการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดth
dc.title.alternativeThe impacts of local executive policies on provincial administrative organizations' revenue collectionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214790.pdf
Size:
6.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections