ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ

dc.contributor.advisorวีระวัฒน์ ปันนิตามัยth
dc.contributor.authorรัชนิกร อินทเชื้อth
dc.date.accessioned2022-02-28T07:14:48Z
dc.date.available2022-02-28T07:14:48Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในหลายด้าน การศึกษาปัจจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวน 228 ตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 5 ปัจจัย ซึ่งเป็นตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กระบวนการจัดการ ภาวะผู้นำ การเมืองการปกครองท้องถิ่น โดยมีความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นตัวแปรตาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำและปัจจัยด้านกระบวนการจัดการส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และปัจจัยด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีค่า Beta .274, .230, .178, .156 และ .144 ตามลำดับ โดยมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาชี้ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุให้ประสบความสำเร็จนั้นให้เน้นภาวะผู้นำโรงเรียนผู้สูงอายุพึงมุ่งมั่นกับงานสูง ชอบการริเริ่มงานใหม่ ๆ คิดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้นำพึงมีบุคลิกภาพเปิดกว้างและเปิดรับประสบการณ์การณ์ใหม่ ๆ เสมอและสามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเน้นด้านการวางแผนและการนำมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสูง การติดตามประเมินผลหรือการควบคุมและการจัดองค์การให้เน้นรองลงมาth
dc.description.abstractEntering the aging society requires Thailand to well prepare in several aspects. The objective of this study is to examine the managerial factors affecting how the success of the educational network of the elderly school. The study used quantitative research approach. The sample of this research  was a number of 228 personals who work in elderly schools. The tools used in the research are questionnaires that are related to policy and strategy factor, collaboration between organizations factor, management process factors , leadership factors , local political factors and the success of the educational networking  of the elderly schools. Statistics used in data analysis are correlation analysis and multiple regression analysis. Data analyses revealed that all five independent variables exhibited statistically significant ( at 0.05) on the success of educational networking for the elderly schools. The beta values are respectively and follows: leadership ( .274 ), management processes ( .230), collaboration between organizations  (  .178), policy and strategy  ( .156) and local politics ( .144) Suggestions from this study would be that leadership factors and management process factors are important to affecting educational networking for the elderly school. This study found that leadership factors must be focus on job-related matters that the leaders of the elderly school must be committed to high work standard, likely to take the new initiatives, creativity for development the elderly school. And focus on personality traits that leaders are open-minded, open to new experiences and work well with others. Management process factors should focus on planning and leading important to succeed in networking following by evaluation/controlling factors and organizing factors.th
dc.format.extent121 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb212282th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5507th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectปัจจัยความสำเร็จth
dc.subjectการสร้างเครือข่ายth
dc.subject.otherผู้สูงอายุth
dc.subject.otherผู้สูงอายุ -- การศึกษาth
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุth
dc.title.alternativeFactors affecting the success of educational networking of elderly schoolsth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212282.pdf
Size:
2.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections