การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorธัญวรรณ แก้วชะฎาth
dc.date.accessioned2018-02-14T04:23:26Z
dc.date.available2018-02-14T04:23:26Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันth
dc.description.abstractการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอิหม่ามประจำมัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ช่วยอิหม่าม ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับเยาวชนในชุมชนที่อยู่ในฐานะผู้รับสาร จำนวน 15 คน สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 200 ชุด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจคนในชุมชนโดยยึดการนำหลักศาสนาอิสลามมาสอนควบคู่กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีการเลือกใช้สื่อที่ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพื้นบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีการใช้สื่อแบบบูรณาการ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ส่วนด้านทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมของผู้รับสาร พบว่า ผลจากการใช้สื่อที่หลากหลายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ อีกทั้งทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนมากยิ่งขึ้นth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการรับรู้สูงมากเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ และในส่วนของทัศนคติ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้งนี้ จากผลการศึกษา ทำให้ทราบว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความสำเร็จและเป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการบริหารจัดการการสื่อสารของชุมชนที่เหมาะสม นอกจากนี้ชุมชนอื่นยังสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารครั้งนี้ไปปรับใช้หรือนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้อีกด้วยth
dc.format.extent253 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba187855th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3509th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการรับรู้ของประชาชนth
dc.subjectชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามth
dc.subject.otherคลองแสนแสบth
dc.subject.otherคลองแสนแสบ -- แง่สิ่งแวดล้อมth
dc.titleการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามth
dc.title.alternativeCommunication management for eliminating environmental problem in Khlong Saen Saep and perceiving's masjid Kamalulislam communityth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187855.pdf
Size:
2.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections