กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังในประเทศไทย  

dc.contributor.advisorบรรเจิด สิงคะเนติth
dc.contributor.authorนิดาวรรณ เพราะสุนทรth
dc.date.accessioned2023-09-07T02:57:42Z
dc.date.available2023-09-07T02:57:42Z
dc.date.issued2022th
dc.date.issuedBE2565th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565th
dc.description.abstractกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังในประเทศไทยในปัจจุบัน ต่ำกว่ามาตรฐานสากลและไม่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ซึ่งผู้ต้องขังอาจได้รับความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีอันเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ต้องขัง 2) ศึกษาระบบและมาตรการกฎหมายในกติกาสากล กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง 3) วิเคราะห์ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังในประเทศไทย 4) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังในประเทศไทย โดยมีคำถามวิจัยว่า ประเทศไทยควรมีกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังอย่างไร และอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลของผู้ต้องขัง ตลอดจนอำนาจหน้าที่ภารกิจของราชทัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังในประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ให้ใช้กับข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ไม่ได้มีบทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังไว้แต่อย่างใด และพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐาน กล่าวคือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลของผู้ต้องขังที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากข้อมูลทั่วไป อันได้แก่ อัตลักษณ์ การแบ่งชั้น การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ทั้งยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Information) และไม่สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลตามภารกิจของราชทัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากการคุ้มครองข้อมูลผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลและนานาประเทศ ที่คุ้มครองข้อมูลผู้ต้องขังในระดับที่สูงกว่าข้อมูลทั่วไปและคำนึงถึงการใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้แก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม โดยให้มีบทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง ตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยกำหนดนิยามคำสำคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนแบ่งประเภทข้อมูลรวมถึงข้อมูลอ่อนไหว กำหนดมาตรการการคุ้มครองข้อมูลของผู้ต้องขัง กำหนดสิทธิของผู้ต้องขังและหน้าที่ของราชทัณฑ์ เพื่อให้ราชทัณฑ์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความเรียบร้อยในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพth
dc.description.abstractThailand's law on the protection of prisoners' personal information is considered substandard compared to international standards and may violate prisoners. This research aims to 1) study the concepts and theories concerning the right to privacy regarding prisoners' personal data, 2) study the legal systems and measures of the international and foreign rules in the protection of prisoners' personal data 3) analyze the legal issues of Thailand's prisoners' data protection laws and regulations 4) suggest guidelines for developing laws and regulations related to the protection of personal data of Thailand's prisoners. The finding reveals that prisoner data protection is under the Official Information Act B.E. 2540, due to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 defines prisoner information in the Department of Correction as information used in the judicial process which is exempted from the Act. In addition, the Corrections Act B.E. 2560 does not contain provisions to protect the personal data of prisoners. Nevertheless, the Official Information Act B.E. 2540 (1997) does not correspond to the nature of the prisoner's data namely identity, classification of prisoners, stratification development of prisoner habits and behaviors. Besides, it also lacks the measures to protect prisoners’ sensitive information and does not comply with the use of information by the Correction tasks. According to international standards, prisoner information protection is protected at a level higher than general information and the laws take into account the use of information for public safety. Therefore, this research recommends further amendments to the Correction Act B.E. 2560 to include provisions of personal data protection for prisoners following international standards by defining “prisoners’ personal data”, and “data processing” and categorizing it. Also, it proposes prisoners' data protection measures by determining the rights to information of prisoners and the duties of correctional institutions to enable correctional services to use this information to maintain public order effectively. th
dc.format.extent347 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb215473th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6630th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherผู้ต้องขังth
dc.subject.otherการควบคุมตัวบุคคล -- ไทยth
dc.subject.otherสิทธิส่วนบุคคล -- ไทยth
dc.subject.otherการคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.titleกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังในประเทศไทย  th
dc.title.alternativeThe prisoners' personal data protection law in Thailandth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b215473.pdf
Size:
2.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: