อิทธิพลของพฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรมการทำงานในองค์การและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

dc.contributor.advisorพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเกรียงไกรยศ พันธุ์ไทยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:56Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:56Z
dc.date.issued2009th
dc.date.issuedBE2552th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รปด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรมการทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของ พนักงานรัฐวิสาหกิจศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจและเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นํา วัฒนธรรม การทํางานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่นําไปใช้สําหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็น พนักงานประจําขององค์การรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างของพนักงานรัฐวิสาหกิจจะใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของประชากร และใช้ทดสอบกรอบแนวคิด ความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎีกรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ ซึ่ง มีเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและ ยืนยันความถูกต้องของมาตรวัด 2) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นําวัฒนธรรมการทํางานในองค์การกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางโดยทําการวิเคราะห์ตามสมการโครงสร้างของ แบบจําลองความสัมพันธ์และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองความสัมพันธ์ตาม สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์และทําการวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร อิสระทุกตัวที่มีต่อตัวแปรตามผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผู้นําสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานในองค์การ เน้นการปรับตัว กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยที่พฤติกรรมผู้นําสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล ต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมการฝึกอบรม วัฒนธรรมการทํางานในองค์การ เน้นการปรับตัว และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตามลําดับ และพฤติกรรมผู้นําที่ขาดภาวะ ผู้นํามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่วัฒนธรรมการ ทํางานในองค์การเน้นการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมการทํางานในองค์การเน้นพันธกิจ และพฤติกรรม ผู้นําแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยส่งผ่าน กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน และพบว่าพฤติกรรมผู้นําสร้างความ เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการทํางานในองค์การเน้นการปรับตัววัฒนธรรมการทํางานใน องค์การเน้นการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมการทํางานในองค์การเน้นพันธกิจ และพฤติกรรมผู้นําแบบ แลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการทํางานในองค์การเน้นพันธกิจth
dc.format.extent274 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2009.150
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/968th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHD 58.7 ก57 2009th
dc.subject.otherวัฒนธรรมองค์การ -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.subject.otherผู้นำ -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.subject.otherการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.titleอิทธิพลของพฤติกรรมผู้นำวัฒนธรรมการทำงานในองค์การและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจth
dc.title.alternativeThe influence of leadership behaviors, organizational culture and human resource development on employee performance in state enterprisesth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-diss-b163446.pdf
Size:
2.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text