ปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย

dc.contributor.advisorเกียรติพร อำไพth
dc.contributor.authorวัฒนัน พรเลิศพงศ์th
dc.date.accessioned2021-03-11T02:42:11Z
dc.date.available2021-03-11T02:42:11Z
dc.date.issued2019th
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสถานการณ์ในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ขอบเขตการให้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย เกิดจากกฎหมายภายในยังขาดความชัดเจน และความกำกวมในข้อ 33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาและผลกระทบดังกล่าวได้ จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ต้องสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ หรือกฎหมายบังคับใช้ในเขตต่อเนื่องเป็นการเฉพาะหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน 4 เรื่อง ได้แก่ การศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล ให้ครอบคลุมบริเวณเขตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าเมืองซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ การตีความข้อ 33 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ควรใช้แนวปฏิบัติของนานาชาติในแนวทางที่ 3 คือ การกำหนดให้การกระทำว่าด้วยการศุลกากร การคลัง การเข้าเมือง และการสุขาภิบาล สามารถป้องกันและลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนการป้องกันในเขตต่อเนื่องได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อ 33 มากที่สุด ตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการมีเขตต่อเนื่องในการเป็นพื้นที่กันชนและตรวจสอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพth
dc.description.abstractThis research aims to study the situation of migrants smuggling problem, scope of jurisdiction and law enforcement in the contiguous zones between Thailand and neighbouring countries in order to find appropriate practical guidelines for Thailand. Upon the study, it has been found that the causes of migrants smuggling problem are; the domestic law on contiguous zones remains inexplicit as well as ambiguous contained in the Article 33 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. The aforesaid causes not only create problem but also reproduce negative consequences, so the government required to work out on the issue hastily to protect national interests. The author suggests that the specific rules, measures and laws shall be enforced among the contiguous zones. Either, the relevant laws in 4 areas, namely, customs law, financial law, immigration law and sanitary law required to be amended in terms of extending their coverage to the contiguous zones. Particularly, the immigration law amendment as it is directly concerned to the migrants smuggling problem. In addition, the government should imply meaning of the Article 33 for the upmost benefit of the state; the third practice of International guidelines should be implemented to empower the customs law, financial law, immigration law and sanitary law as measures for both prevention and punishment in case any offense occurred in contiguous zones.  Furthermore, due to the third practice is match to the purpose of the Article 33 the most as it defines the contiguous zones as a buffer and checking zone and able to effectively solve the migrants smuggling problem in the Contiguous Zone of Thailand.th
dc.format.extent162 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb210739th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5098th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectผู้โยกย้ายถิ่นฐานth
dc.subject.otherการย้ายถิ่นth
dc.subject.otherการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.titleปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยth
dc.title.alternativeProblem and impacts on the smuggling of migrants in the contiguous zone of Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.disciplineกฎหมายเพื่อการบริหารth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b210739.pdf
Size:
3.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections