ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

dc.contributor.advisorปุ่น วิชชุไตรภพth
dc.contributor.authorอิทธ คำตะลุงth
dc.date.accessioned2018-07-18T09:26:40Z
dc.date.available2018-07-18T09:26:40Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานแนวคิดหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนในต่างประเทศ และประเทศไทย นอกจากนนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรของสื่อมวลชนในประเทศไทย เพื่อที่จะศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมะสมในกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป โดยวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกันอยู่ 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกเป็นการศึกษา ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ของสื่อสารมวลชน รวมไปถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อสารมวลชน ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน และองค์กรสื่อสารมวลชนกับหลักภารกิจของรัฐ และการจัดองค์กรของรัฐ ลักษณะขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ส่วนที่สองเป็นการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในต่างประเทศ และประเทศไทย เพื่อที่จะทำการศึกษาว่ามีเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า 1.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการทำงานของสื่อสารมวลชน จะเห็นได้ว่ากลไกทางกฎหมายที่ควบคุมการทำงานของสื่อมวลชนอันมีลักษณะที่เป็นข้อบังคับระหว่างองค์กร จึงไม่มีผลบังคับกับสื่อมวลชนทั้งหมด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้รองรับให้จริยธรรมทางวิชาชีพมีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้นไปในเชิงธุรกิจ และเน้นการทำข่าวสารที่สื่อมวลชนนั้น ๆ สังกัดอยู่ ไม่ได้เน้นการทำหน้าที่ที่เป็นความต้องการของประชาชน 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม กำกับดูแล การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ เมื่อสื่อมวลชนทำหน้าที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนรับผิดเฉพาะในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่มีโทษทางปกครองและอาญา ทำให้ส่งผลเสียต่อการควบคุมการทำงานของสื่อมวลชน ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ขอสื่อมวลชนได้ไม่สมบูรณ์  3. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จะเห็นได้ว่าองค์กรสื่อสื่อมวลชนในประเทศไทยมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สมาคม ชมรม อำนาจในการกำกับดูแลสื่อมวลชนนั้น ไม่มีสถานะในทางกฎหมาย ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ของผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยควรนำเอาแนวความคิดพร้อมทั้งหลักการในทางทฤษฎีและหลังกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได้มีกลไกในการกำกับดูแลการทำงานของสื่อมวลชน ที่เป็นมาตรฐานสากล ในการที่จะจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในแก้ไขปัญหาการทำงานของสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยการให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  พร้อมกันนี้ยังให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกลาง พร้อมกับพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ยังมีอำนาจในการกำกับดูแลกันเองในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของสื่อมวลชนให้มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพth
dc.description.abstractThis dissertation aims to investigate basic principles and fundamental legal theories with regard to the establishment of the Mass Media Professional Association both in Thailand and in foreign countries. Furthermore, this dissertation also examines some problems regarding the establishment of the Mass Media Professional Association in Thailand in order to offer some solutions and suggestions, which could effectively and sustainably solve the problems concerning this matter.     The method of investigating in this dissertation resolves itself into two parts: namely, first, the study of backgrounds and underlying concepts as to the mass media, its functional role, the relation between its state and the mass media, right and freedom of the mass media, and also the mass media and its state main mission, the state organisation, and the regulating organization of mass media profession; second, the comparative study of the Mass Media Professional Association between that in Thailand and that in foreign countries. The study pointed to three facts. Firstly, there has been a problem regarding the lack of legal procedure for regulating the mass media. Legal procedures for regulating the mass media are valid only between associations, thereby having no compulsory effect on every kind of the mass media. And owing to the fact that there is no legal enforcement of professional ethics, the mass media that seek profits, and only gather pieces of news exclusively appertaining to their own type frequently have the people inflicted since the mass media do not serve what they need. Secondly, there has been no central organisation responsible for superintending and regulating the activities done by the mass media. When the mass media encroach upon right and freedom of the people, those from the media held accountable will be only punished in accordance with civil and commercial law, and other acts which dictate criminal and administrative penalties. This occurrence interferes with the regulation of the mass media. Thirdly, there have been problems concerning the authority of the mass media. There are mass media associations aplenty in Thailand, for instance, clubs, societies. When it comes to regulating the mass media, the authority of enforcing the ethical code has no legal status in judging the mass media. Consequently, it is advisable to conduct a thorough study of legal concepts and ideas effectively implemented for regulating the mass media in many countries, e.g. Federal Republic of Germany, United States of America, French Republic, and Republic of Indonesia. Thailand should find the appropriate way of establishing the Mass Media Professional Association by enforcing the right and freedom protection law, and encouraging ethics and the mass media professional standard. Moreover, the foundation of the national council of the mass media profession is of paramount importance.  This council shall be obliged, by following the common standard, to support, and regulate the mass media, and is also held responsible for the betterment of the standard of mass media profession. In addition, so as to improve the standard of the mass media, which will allow the mass media to carry on its activities more effectively, the national council of the mass media profession has the authority to superintend the judgement of enforcing the ethical code of those who work in the media.th
dc.format.extent223 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb199705th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3773th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectสื่อมวลชนth
dc.subjectจริยธรรมth
dc.subjectอำนาจหน้าที่th
dc.titleปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนth
dc.title.alternativeProblems concerning the establishment of the mass media professional associationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199705e.pdf
Size:
2.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections