แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

dc.contributor.advisorกนกกานต์ แก้วนุชth
dc.contributor.authorฐิตาพร วงษ์เล็กth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:14:28Z
dc.date.available2023-12-12T07:14:28Z
dc.date.issued2024th
dc.date.issuedBE2567th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนบางน้ำผึ้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 370 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณและแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกมีสามปัจจัยได้แก่ ด้านความผูกพันของชุมชน ด้านทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพึ่งพาเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว สามารถทำนายการส่งผลต่อ การรับรู้ผลกระทบเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีค่า R2 อยู่ที่ 0.856  3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบเชิงลบมีสามปัจจัยเหมือนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก สามารถทำนายการส่งผลต่อ การรับรู้ผลกระทบเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีค่า R2 อยู่ที่ 0.449 หลังจากนั้นได้นำข้อมูลเชิงปริมาณมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันสมมติฐานและหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมต่อไป ซึ่งผลที่ได้มีความสอดคล้องกับผลในเชิงปริมาณ และมีการแนะแนวทางในการกระตุ้นเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การมีส่วนร่วมมีความยั่งยืนต่อไปในชุมชนบางน้ำผึ้งth
dc.description.abstractThe objectives of this research were 1) to study the relationship of perceived positive and negative impacts on community participation in sustainable tourism development; Bang Nam Phueng Community 2) to study factors affecting the perception of perceived positive and negative impacts on community participation in sustainable tourism development Bang Nam Phueng Community 3) to study ways to develop community participation in sustainable tourism development in Bang Nam Phueng Community. The sampling is people living in Bang Nam Phueng Community. A total of 370 people were selected by multistage sampling. The tool used in the research was a questionnaire and an interview form developed from the analysis of the quantitative questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation, Pearson correlation coefficient analysis and stepwise multiple regression analysis. The statistical significance was at the 0.01 level. The results showed that 1) the relationship of perceived positive and negative impacts on community participation in sustainable tourism development. Overall, it was at a high level. 2) There are three factors affecting the perception of positive impacts: Community Attachment, Environmental Attitude, and Economic Dependency on tourism can predict the impact on perceived positive impact on community participation in sustainable tourism development with an R2 value of 0.856 3) There are three factors affecting the perception of negative impact which the same as the factors affecting positive perceptions can predict the impact on the perceived negative impact on community participation in sustainable tourism development, with an R2 value of 0.449. After that, the quantitative data were synthesized into qualitative data to confirm the hypothesis and find ways to develop further participation. The results were consistent with the quantitative results. There are suggestions to encourage youth to participate in order to ensure that participation is sustainable in the Bang Nam Phueng community.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6707th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectCommunity Attachmenten
dc.subjectความผูกพันของชุมชนth
dc.subjectEnvironmental Attitudeen
dc.subjectทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.subjectEconomic Dependencyen
dc.subjectการพึ่งพาเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวth
dc.subjectTourism Sustainable Developmenten
dc.subjectการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนth
dc.titleแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการth
dc.title.alternativeGuidelines for developing community participation in sustainable tourism development Bang Nam Phueng Community, Phra Pradaeng District in Samut Prakan Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6121711002.pdf
Size:
3.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: