ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวิชชุดา คัมภีร์เวชth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:29Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:29Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ ( )--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการ สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง ความคิดเห็นตามความเป็นจริง ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่สุ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 2ขั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 655 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test, F-test และการเปรียบเทียบเชิงพหุผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และยังพบว่า แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีผลต่อ ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 5% การศึกษาความเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาใน ภาพรวมและรายด้านทุกด้านนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเป็นจริงที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยในระดับน้อย และยังพบว่า ระดับชั้นเรียนของนักเรียน มีผลต่อความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5% การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน ทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ และยังพบว่า ระดับชั้นเรียน และแผนการเรียน มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ สถานศึกษาในภาพรวมและทุกๆด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5%th
dc.format.extent138 แผ่น : ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/546th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeA survey on the secondary school student's satisfaction towards the school management of the secondary educational Service Area Office 1 and 2 (Bangkok Area)th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b180706.pdf
Size:
10.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections