มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการกระทำความผิดศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา

dc.contributor.advisorวราภรณ์ วนาพิทักษ์th
dc.contributor.authorณัชชา กำแก้วth
dc.date.accessioned2019-06-23T06:53:45Z
dc.date.available2019-06-23T06:53:45Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์อายุและบทลงโทษของเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (2)เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน (3)เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กและเยาวชน ในการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามกฎหมายต่างประเทศและของไทย(4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำความผิดอาญา ในต่างประเทศเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย(5)เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากสังคมปัจจุบันผู้วิจัยเห็นว่าเด็กและเยาวชนกระทำความผิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา และ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 จะเน้นเรื่องเกณฑ์อายุเป็นหลักในการพิจารณาลงโทษ และมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไข ฟื้นฟู ให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวกลับใจสู่สังคม โดยไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมและความร้ายแรงของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ยังไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันในเรื่องของการกระทำความผิดที่มีพฤติกรรมร้ายแรง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน และควรแก้บทลงโทษเพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และเกรงกลัวต่อการที่จะกระทำความผิดสำหรับเด็กและเยาวชนth
dc.description.abstractThis research aims to study the issue and the legal measures and penalties in the age of the juvenile's getting serious crimes. From today's society found that juvenile offenders and more serious as compared to adults. Without fear of the law The Criminal Procedure Act and Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Act 2553 is focused primarily on the basis of age is considered a punishment. And focus on the opportunity to rehabilitate juvenile exhorted society. Without taking into account the seriousness of the behavior and juvenile delinquency. The researcher believes that the enforcement of laws on juvenile delinquency. No reasonable and consistent with the current state of society in terms of crime with serious behavior. The researchers therefore suggest that an amendment of the law. To keep pace with today's society And should the penalty to make the law effective. And the fear of crime to children and youth.th
dc.format.extent96 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb204611th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4487th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectมาตรการทางกฎหมายth
dc.subjectโทษทางอาญาth
dc.subjectการกระทำความผิดth
dc.subjectเด็กและเยาวชนth
dc.titleมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการกระทำความผิดศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาth
dc.title.alternativeLegal measures appropriate to the criminal penalties for the offense. study on life and body offenses according to the criminal codeth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorNational Institute of Development Administrationth
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b204611.pdf
Size:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections