ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจ

dc.contributor.advisorนิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวัชรงค์ แป้นปลื้มth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:30Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:30Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่อุตสาหกรรมนํามาใช้ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก องค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน  องค์การ และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 44 องค์การ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างกันของการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการ จัดการองค์การใช้การวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า องค์การธุรกิจให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้มีความแตกต่างกันตามประเภท อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการจัดการองค์การth
dc.format.extent10, 64 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2012.17
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/553th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccT 58.5 ว112 2012th
dc.subject.otherอุตสาหกรรม -- เทคโนโลยีสารสนเทศth
dc.subject.otherการจัดการธุรกิจth
dc.subject.otherเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการth
dc.titleประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจth
dc.title.alternativeIndustry type, information and communication technology, and organization managementth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b175691.pdf
Size:
8.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections