ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่ทำงานในธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorนิธินันท์ ธรรมากรนนท์
dc.contributor.authorธีรดา อภิบุณโยภาส
dc.date.accessioned2023-01-24T06:53:32Z
dc.date.available2023-01-24T06:53:32Z
dc.date.issued2014
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractระบบ e-Learning เป็นเครื่องมือที่หลายองค์การนำมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์การเนื่องจากเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ว การนำระบบ e-Learning เข้ามาใช้ในองค์การในการพัฒนความรู้และทักษะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์การให้ความสำคัญ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning มาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากร ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลสำหรับการศึกษานี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่างขนาค 633 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนหรือบุคลากรและระบบ e-Learning มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร และปัจจัยด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร พบว่า คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และต้องการพัฒนาตนเอง มีผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งคุณลักษณะของระบบ e-Learning ประกอบด้วยความเสถียรและสมบูรณ์ของระบบ e-Learning เนื้อหา หลักสูตร ช่องทางในการดิดต่อสื่อสารภายในระบบ e-Learning และการบริหารจัดการระบบ e-Learning มีผลต่อการเรีขนรู้และการพัฒนาบุคลากร และ เมื่อพิจารณาปัจจัขที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร พบว่า เมื่อผู้เรียนหรือบุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้และต้องการพัฒนาตนเอง และระบบ e-Learning ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือบุคลากรในการเรียนรู้และฝึกอบรมจะส่งผลให้ผู้เรียนหรือบุคลากรเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงแนวทางในการทำงาน จนทำให้งานประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนหรือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงานได้th
dc.format.extent102 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2014.63
dc.identifier.otherb191165th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6234
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectระบบ e-Learningth
dc.titleปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่ทำงานในธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeFactor enhancing the success of e-Learning system for personal's learning and development of commercial banks's employees working in Bangkok areath
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191165.pdf
Size:
852.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections