ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

dc.contributor.advisorจำลอง โพธิ์บุญth
dc.contributor.authorเวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์th
dc.date.accessioned2021-03-11T03:17:54Z
dc.date.available2021-03-11T03:17:54Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 390 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด  และตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสูจน์สมมติฐานด้วย ANOVA t-Test และ Pearson Correlation ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย  ร้อยละ 57  อายุระหว่าง 26-35 ปี  ร้อยละ 33.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.4 การศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. และ อนุปริญญา ร้อยละ 30.5 รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 36 และพักอาศัยในจังหวัดระยอง 6-10 ปี ร้อยละ 43.3 ปัจจัยด้านการสื่อสารมีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 8.66, SD = 2.23) ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมมีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 16.07, SD = 3.80) และประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม) มีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 12.5, SD = 3.20) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (p value >0.05) ขณะที่ปัจจัยด้านการสื่อสารและปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ (p value< 0.001) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ 1) สมควรจะปรับปรุงการนำเสนอให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน 2) สมควรจัดให้มีแผนงานหรือโครงการสำหรับประชาชนที่พักอาศัยรอบๆ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ได้มีการฝึกปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินth
dc.description.abstractThis study was designed by cross-sectional study to assess the communication efficiency of digital boards indicating air quality at Maptaput Industrial Estate in Rayong province. The data were collected by using questionnaire with 390 people living in with Huaypong, Mabtaput and Banchang subdistricts. The data were analyzed by descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and standard deviation (SD) and interferential statistics which are ANOVA t-Test and Pearson Correlation This study  found that the samples were 57.0 % male, 26-35 years old (33.3%), 76.4% married,  had educational level of under bachelor degree (30.5%) and 36.0 % were industrial plant employees, and had lived in Rayong province for 6-10 years (43.3%).  Regarding the level of relevant factors, the study found that the communication factor was moderate (mean= 8.6, SD= 2.23), the behavioral supporting factor was moderate (mean=16.07%, SD=3.80) and the communication efficiency (knowledge, attitude and behavior) was moderate (mean= 12.5, SD= 3.2). The hypothesis testing found that gender, status, educational level, occupation and period of living in Rayong did not significantly affect the communication efficiency while the communication factor and behavioral factor significantly affected the communication efficiency of the digital boards (p< 0.001).  Recommendations from this study are 1) improve the presentation to be easier to understand and 2) provide plans or projects to train the local people for the practices in case of emergency.th
dc.format.extent129 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb210695th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5111th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherคุณภาพอากาศ -- ไทย -- ระยองth
dc.subject.otherนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด -- แง่สิ่งแวดล้อมth
dc.titleประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองth
dc.title.alternativeCommunication efficiency of digital boards indicating air quality at Maptaput Industrial Estate, Rayongth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b210695.pdf
Size:
3.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections