การศึกษาปัจจัยคุณลักษณะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผ่านประสบการณ์นักท่องเที่ยว การจดจำ และความพึงพอใจต่อความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำ กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต

Citation
โสธร เพ็ชรตะกั่ว (2023). การศึกษาปัจจัยคุณลักษณะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผ่านประสบการณ์นักท่องเที่ยว การจดจำ และความพึงพอใจต่อความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำ กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6699.
View online Resources