ความสำคัญของภาษีอากรฝ่ายสรรพากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorบุญรอด โบว์เสรีวงศ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:26Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:26Z
dc.date.issued1966th
dc.date.issuedBE2509th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะทราบถึงบทบาทของภาษีอากรฝ่ายสรรพากรต่อการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและแน่นอนเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีอยู่อย่างไรหรือไม่เพียงใด และมีข้อบกพร่องอันควรปรับปรุงแก้ไขเพียงใด ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะภาษีสำคัญ ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีการค้าของปีงบประมาณ 2508 มิได้รวมภาษีสรรพากรอื่น ในการศึกษาวิเคราะห์ ผู้เขียนได้พิจารณาทั้งในด้านตัวบทกฎหมายและผลของกฎหมายนั้น ๆ ประกอบกับการศึกษาถึงพฤติกรรมไปในคราวเดียวกันth
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่า นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยอาศัยระบบภาษีอากร ฝ่ายสรรพากรและพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนของรัฐได้ผล เพราะหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติแล้วได้มีการขอรับการส่งเสริมเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นผลให้คนไทยมีงานทำหลายหมื่นคน อันนับว่าเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และจากการศึกษางบประมาณแผ่นดิน งบภาษีอากร งบพัฒนาเศรษฐกิจ งบภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ฯลฯ แสดงว่าภาษีสรรพากรเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและแน่นอนเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีก็ยังปรากฏว่าภาษีอากร ฝ่ายสรรพากรยังมีอุปสรรคอีกหลายประการซึ่งผู้เขียนก็ได้พิจารณาโดยละเอียดและได้เสนอแนะข้อแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้ คือ .-th
dc.description.abstract1. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติภาษีอากร ควรจะได้ยกร่างขึ้นใหม่ให้รัดกุมขึ้นth
dc.description.abstract2. ปัญหาการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีควรจัดเก็บให้ทั่วถึง อุดช่องโหว่ไม่ให้มีการหลีกเลี่ยงภาษี โดยให้การศึกษาประชาชนสูงขึ้น ปรับปรุงสมรรถภาพในการตรวจสอบภาษี หาวิธีควบคุมผู้เสียภาษี ฯลฯ และในด้านการบัญชีควรมีการวางระเบียบกฎหมายสำหรับ รูป แบบ และวิธีการบัญชีให้เหมาะสมแก่สภาพของกิจการแต่ละประเภท ควรส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากขึ้น ใช้แรงงานคนไทยมากขึ้นth
dc.description.abstract3. ปัญหาการวางระบบภาษีอากร ควรต้องมีการวิเคราะห์วิจัยสถิติข้อมูล เพื่อให้ทราบผลของภาษีอากร ตลอดจนภาระในการเสียภาษีอากร.th
dc.description.abstract4. ปัญหาการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร ปัญหาที่เกี่ยวพันกัน ปัญหาการบริหารงานบุคคล ซึ่งควรจะได้มีการสอนหรืออบรมผู้เข้ารับราชการเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเสียก่อน และปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่วนราชการ ซึ่งควรจะได้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ให้มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่อย่างสมดุลย์และจะต้องกำหนดไว้ให้ชัดแจ้ง และให้แบ่งเบาอำนาจควบคุมบังคับบัญชาให้หน่วยงานทุกระดับในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมth
dc.description.abstract5. ปัญหาความรู้สึกรับผิดชอบในการเสียภาษีของประชาชน ควรได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจหน้าที่ในการเสียภาษี ให้เกลียดชังผู้หลีกเลี่ยงภาษี โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายของรัฐ และให้มีการตรวจสอบผู้หลีกเลี่ยงให้รัดกุมและสม่ำเสมอth
dc.format.extent128 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1118th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHJ 2995 บ43th
dc.subject.otherภาษี -- ไทยth
dc.titleความสำคัญของภาษีอากรฝ่ายสรรพากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b8356.pdf
Size:
3.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections