แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส"

dc.contributor.advisorเกศรา สุกเพชรth
dc.contributor.authorวีนัสรินทร์ ศิริผลth
dc.date.accessioned2021-03-11T04:35:36Z
dc.date.available2021-03-11T04:35:36Z
dc.date.issued2019th
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionThe approach to promote tourism through drama : case study Love Destiny television dramath
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส จำนวน 400 คน แล้วทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับปัจจัยทางประชากรณ์ศาสตร์แล้วจึงนำเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1)  ปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลในทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยปัจจัยด้านความรู้ได้แก่ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) และการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 2) ปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลในทางบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยปัจจัยด้านความรู้ได้แก่ความเข้าใจ (Comprehension) และการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 3) หากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตละครและสื่อต่างๆที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครควรมีการบูรณาการความร่วมมือ โดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวอาจเป็นผู้เลือกพื้นที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นวัตถุประสงค์หลัก แล้วจึงให้ผู้ผลิตละครมืออาชีพดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สอดแทรกเนื้อหาความรู้ทางการท่องเที่ยว โดยให้ละครโทรทัศน์ที่นำเสนอมีลักษณะเหมือนกับละครโทรทัศน์ทั่วไปทุกประการ เพื่อให้ผู้ชมที่รับสารรู้สึกกำลังเสพสื่อที่ให้ความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู้ซึ่งจะสร้างทัศนคติในทางบวกให้กับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและเกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ดี โดยแต่ละด้านสามารถสรุปรายละเอียดได้สามแนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการส่งเสริมความรู้ที่ได้จากละครเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 2) แนวทางส่งเสริมความรู้ที่ได้จากละครเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 3) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร โดยอิงจากกรณีศึกษาละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสth
dc.description.abstractThe purpose of this research is to study 1)  the knowledge gained from tourists watching Love Destiny using the power of television drama as a motivational and image-making tool aimed to attract its audience toward tourist attractions. 2) the knowledge gained from Love Destiny television drama toward influencing the behavior of tourists at tourist attractions. 3) To find the approach to promote tourism through television drama by using the knowledge from the media’s influence on tourist attitude and behavior while visiting tourist attractions. Quantitative research method is employed in this study by using questionnaires as the main tool for collecting information. The format is obtained and compiled from research studies and documents related to knowledge, attitude, and behavior of tourism elements. The sample group that is used in the study are 400 tourists who received the TV drama Love Destiny. The data is analyzed by using descriptive research by compiling mean, percentage, frequency, standard deviation, and multiple linear regression analysis. The results are as follows: 1) Knowledge factors have a positive influence on the attitude of tourist's traveling. By Knowledge factor, Comprehension, Application and Analysis are factors that contribute to the attitude of visiting a tourist destination 2) Knowledge factors have a positive influence on tourists' qualities behavior, with knowledge factors including Comprehension and Analysis are factors that result in the behavior of quality tourists. 3) The government sector ,the state enterprise sector and related sector including the drama and media producers who want to promote tourism through drama should integrate cooperation. Travel agencies may select the main objective tourism areas , tourism activities , tourist's attitude and tourist's behavior. And let the professional drama producers produce television drama penetrate the content of tourism knowledge by presenting in the same way of general television drama. The objective is to make the audience feels that they are gaining the entertaining media rather than being subjected to knowledge. This approach will lead to positive attitude in traveling and tourists' qualities behavior. We can summarize the details in three ways as follows 1) Guidelines for promoting knowledge gained from the television drama in order to lead to a positive attitude towards the tourist's traveling 2) Guidelines for promoting the knowledge gained from the drama to cause qualities behavior of tourists 3) Guidelines for promoting tourism through drama based on a case study of "Love Destiny" television drama.th
dc.format.extent381 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb210704th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5127th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการท่องเที่ยวผ่านละครth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectละครไทยth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.titleแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส"th
dc.title.alternativeThe approach to promote tourism through drama : case study Love Destiny television dramath
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b210704.pdf
Size:
12.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections