ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายบรรษัทภิบาล : กรณีบริษัทจดทะเบียน

Citation
ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ (2009). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายบรรษัทภิบาล : กรณีบริษัทจดทะเบียน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/971.
View online Resources