อิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทย

dc.contributor.advisorถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเลิศ ไชยณรงค์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:43Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:43Z
dc.date.issued1993th
dc.date.issuedBE2536th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่งจะศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อประเภทผู้นำของผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค ตามแนวคิดของเรดดิน และเน้นศึกษาประเภทผู้นำว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เมื่อร่วมกับตัวแปรอื่นทั้งยังต้องการจะศึกษาหาชุดตัวแปรที่จะสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารงานได้ดีที่สุด ประสิทธิผลการบริหารงานของการศึกษานี้ ได้ครอบคลุมถึงประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคล และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องการจะศึกษาว่ามาตรวัดประเภทผู้นำของเรดดินสามารถใช้แจกแจงผู้นำไทยออกเป็น 8 ประเภทตามแนวคิดทฤษฎีนี้หรือไม่th
dc.description.abstractกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ได้แก่ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 187 คน ซึ่งรับผิดชอบสำนักงานประปาโดยมีผู้ช่วยระดับหัวหน้างาน 3 ตำแหน่งคือ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริหาร และหัวหน้างานบริการ หน่วยงานนี้เป็นองค์กรระดับล่างที่จะนำนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ ต้องทำหน้าที่ไม่เฉพาะที่เป็นหน้าที่โดยตรง แต่ต้องประสานงานระหว่างส่วนกลาง เขต และประชาชน จึงนับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคลกลุ่มนี้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค ผู้จัดการกลุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งมามากกว่า 2 ปี เป็นชายล้วน แต่งงานแล้วเกือบทั้งหมด มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปวช. (41.2 เปอร์เซนต์) รองลงมาคือ ปวส. (34.8 เปอร์เซนต์) มีประสบการณ์บริหารในตำแหน่งมากกว่า 10 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 58.1 และร้อยละ 61.5 มีอายุมากกว่า 45 ปี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประปาอยู่ทั่วราชอาณาจักรไทยรวม 70 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ.th
dc.description.abstractเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ชุด ชุดแรกเป็นมาตรวัดประเภทผู้นำของเรดดิน ชุดที่สองเป็นคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้จัดการ รูปแบบการบริหารงานของผู้จัดการ สถานการณ์ในหน่วยงาน (อำนาจในตำแหน่ง โครงสร้างงาน และความสัมพันธ์กับลูกน้อง) ความสามัคคีของสมาชิกและประสิทธิผลของผู้จัดการ การตอบแบบสอบถามทุกคนตอบในห้อง เมื่อว่างจากการอบรม หรือสัมมนา ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบทุกส่วน และทุกฉบับก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไป สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้โปรแกรมสำเร็จ SPSS/PC+ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ ส่วนที่สองเป็นการใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์จำแนกประเภท (discriminant analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐานส่วนที่สามเป็นผลวิเคราะห์เพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจth
dc.description.abstractผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) มาตรวัดของเรดดินสามารถแจกแจงประเภทของผู้จัดการได้ และสอดคล้องกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและประเมินโดยผู้จัดการเอง ตรงตามแนวคิดทฤษฎีของเรดดิน 2) ชุดตัวแปรที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผู้จัดการ ได้แก่ ภาวะผู้นำ รองลงมา ได้แก่ จำนวนพนักงานในหน่วยงาน อันดับสามประสบการณ์การบริหาร อันดับสี่และห้าได้แก่ระดับการศึกษา และการบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบ 3) ชุดตัวแปรที่สามารถอธิบายประสิทธิผลขององค์กร (กำไรค่าน้ำเฉลี่ยในช่วง 4 ปีต่อต้นทุน 100 บาท) อันดับ 1 ได้แก่ จำนวนพนักงานในหน่วยงาน (อธิบายได้ร้อยละ 47) รองลงมาเป็นเงินเดือนหรือระดับชั้นของผู้จัดการ (อธิบายเพิ่มได้ 3 เปอร์เซนต์) อันดับสาม ความสามัคคีในหน่วยงาน อันดับสี่และห้า ได้แก่โครงสร้างงานและจำนวนครั้งการฝึกอบรมด้านบริหาร (3 ตัวแปรสามารถอธิบายเพิ่มได้ 2 เปอร์เซนต์) 4) ชุดตัวแปรที่สามารถอธิบายประสิทธิผลขององค์การ (คะแนนองค์ประกอบของ 6 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการเพิ่มกำไรค่าน้ำ อัตราการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ อัตราการลดการสูญเสียน้ำ อัตราการลดหนี้ของผู้ใช้น้ำ ฯลฯ) อันดับหนึ่งได้แก่ ขนาดของเมือง (อธิบายได้ร้อยละ 11) รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์การบริหารงาน (อธิบายเพิ่มได้ 4 เปอร์เซนต์) อันดับสาม สี่ และห้าได้แก่ จำนวนครั้งที่ฝึกอบรมการบริหาร การบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบ และความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร (อธิบายเพิ่มได้ 3 เปอร์เซนต์) 5) ผลวิเคราะห์ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติของปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้จัดการ และวิธีการบริหารงานของผู้จัดการที่มีต่อประเภทผู้นำ 8 ประเภท ซึ่งแจกแจงโดยมาตรวัดของเรดดิน อย่างไรก็ดีตัวแปรการบริหารงานของผู้จัดการส่วนภูมิภาค แม้จะไม่พบนัยสำคัญทางสถิติของปัจจัยทั้งสี่ต่อประเภทผู้นำแต่ก็พบว่ามีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผู้จัดการ (ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และประเมินโดยผู้จัดการเอง) โดยเฉพาะการบริหารที่ยึดกฎระเบียบ และการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลของงาน สำหรับตัวแปรระดับการศึกษา สถานการณ์ในหน่วยงาน และความสามัคคีของสมาชิก เป็นอีกสามตัวแปรที่การศึกษานี้พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้จัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบงานแบบเดียวกัน รับนโยบายมาจากส่วนกลางเหมือนกัน มีวิธีดำเนินงานไม่แตกต่างกัน ตัวแปรดังกล่าวจึงมีค่าเกือบคงที่ ฉะนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความผันแปรในเรื่องดังกล่าวจากองค์กรหลาย ...th
dc.description.abstractในส่วนที่เกี่ยวกับการแจกแจงประเภทผู้นำของผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคพบว่า ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลต่ำมีจำนวนมากกว่าผู้จัดการที่มีประสิทธิผลสูงเล็กน้อย และกลุ่มผู้นำหนีงาน รวมกับนักบุญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิผลต่ำสุด มีถึงร้อยละ 27.3 ของผู้จัดการทั้งหมด ซึ่งสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคควรจะให้ความสนใจปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ดีจำนวนร้อยละในแต่ละกลุ่มก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ทำในต่างประเทศและในประเทศไทยในการแจกแจงประเภทผู้นำของผู้บริหารระดับกลางขององค์กร โดยมีจำนวนร้อยละในแต่ละกลุ่มดังนี้ นักบริหาร (ร้อยละ 12.3) ผู้นำเผด็จการที่มีศิลปะ (ร้อยละ 12.3) นักพัฒนา (ร้อยละ 11.8) ผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ร้อยละ 9.6) ผู้ประนีประนอม (ร้อยละ 14.4) ผู้นำเผด็จการ (ร้อยละ 12.3) นักบุญ (ร้อยละ 10.7) ผู้นำหนีงาน (ร้อยละ 16.6)th
dc.format.extentก-ต, 260 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1993.19
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/933th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคth
dc.subjectการประปาส่วนภูมิภาค -- การบริหารth
dc.subject.lccHD 57.7 ล68th
dc.subject.otherผู้บังคับบัญชาth
dc.subject.otherผู้นำth
dc.titleอิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทยth
dc.title.alternativeThe influence of managers leadership on managerial effectiveness : a case study of waterworks managers of the provincial Waterworks Authority of Thailandth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-diss-b4887.pdf
Size:
4.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text