แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

dc.contributor.advisorกนกกานต์ แก้วนุชth
dc.contributor.authorลิขิต กนกหิรัญญากรth
dc.date.accessioned2022-05-09T08:56:59Z
dc.date.available2022-05-09T08:56:59Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย และศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ให้กับเกษตรกร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เพื่อลดปัญหาความยากจน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สร้างรายได้เสริม รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ถูกผูกร่วมไว้กับการทําเกษตรให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการฟาร์มสเตย์จํานวน 6 แห่งกระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้ง 6 ภูมิภาค โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประกอบการฟาร์มสเตย์ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการฟาร์มสเตย์ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ้าและมีพฤติกรรมบอกต่อ ชื่นชอบบรรยากาศภายในฟาร์มและความเป็นกันเองของเจ้าของฟาร์มสเตย์ การจัดการฟาร์มสเตย์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าฟาร์มสเตย์มีที่มาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มสเตย์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มผู้นําต้องมีความรับผิดชอบและแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรม หรือฟาร์มสเตย์ที่มีการจัดการบริหารจัดการด้วยตนเอง ต้องมีการบริหารจัดการที่รัดกุม เป็นต้น จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านทัศนคติของเจ้าบ้านมากที่สุดรองลงมาคือปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจ ปัจจัยด้านที่พัก ปัจจัยด้านการเข้าถึง และลําดับสุดท้ายคือปัจจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับth
dc.format.extent128 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb197582th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5761th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectฟาร์มสเตย์th
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.subject.otherฟาร์ม -- การใช้ในนันทนาการth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวเชิงเกษตรth
dc.titleแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยth
dc.title.alternativeFarm-stay tourism management’s appropriate approach for Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b197582.pdf
Size:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections