การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรมของผู้เข้าพักชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

dc.contributor.advisorเทิดชาย ช่วยบำรุงth
dc.contributor.authorณัฐพล อ่องเพชรth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:14:29Z
dc.date.available2023-12-12T07:14:29Z
dc.date.issued2024th
dc.date.issuedBE2567th
dc.description.abstractงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกโรงแรมของผู้เข้าพักชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรมของผู้เข้าพักชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้าพักชาวไทยที่มาใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้นำไปลงรหัสต่าง ๆ และทำการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics), ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรโดยการวิเคราะห์ ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ,Independent-Samples T-Test ,One-way ANOVA และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน อธิบาย บรรยาย หรือสรุปผล ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าพักชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท พฤติการการรับประทานอาหารนอกโรงแรมซึ่งบุคคลที่ร่วมรับประทาน ส่วนใหญ่ไปรับประทานกับครอบครัว/ญาติ สิ่งที่มีผลต่อการเลือกรับประทาน ชมทิวทัศน์ สถานที่ในการเลือกรับประทาน เพราะบรรยากาศเหมาะสม ช่วงเวลาในการรับประทาน 18.01 น. - 22.00 น. เหตุผลในการเลือกรับประทาน พบปะสังสรรค์ ผู้มีอิทธิพลในการเลือกรับประทาน เพื่อน/แฟน ความถี่ในการรับประทานบางครั้ง โดยค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรม โดยรวมมีค่ามากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรสชาติและคุณภาพ ด้านบรรยากาศและสถานที่ ด้านความหลากหลาย มีค่ามากที่สุด   การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกโรงแรมของผู้เข้าพักชาวไทย ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า ผู้เข้าพักชาวไทยที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกโรงแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้เข้าพักชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกโรงแรม ไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจการเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรมของผู้เข้าพักชาวไทย ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ด้วยสถิติ T-test และ F-test พบว่า ผู้เข้าพักชาวไทยที่มีสถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้เข้าพักชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน การตัดสินใจการเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรม ไม่แตกต่างกัน ผลของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ ความสะอาดและรสชาติของอาหาร มีอาหารเมนูจานพิเศษแนะนำ มีการตกแต่งอาหารให้สวยงาม มีความพร้อมในการบริการ มีความน่าเชื่อถือในการบริการ บริการได้ถูกต้องครบถ้วน มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ มีการบริการที่เป็นมาตรฐาน มีการระบุราคาสินค้าที่ชัดเจน สามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจบริโภค สามารถใช้บัตรสมาชิก/บัตรส่วนลดเพื่อลดราคาได้ การชำระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว อาหารตรงตามที่โฆษณา คุณภาพของอาหาร การปรุงอาหารแบบดั้งเดิม เลือกใช้วัตถุดิบตามแบบดั้งเดิม ได้รับรางวัลด้านคุณภาพอาหาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มีความหลากหลาย การสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ มีโปรโมรชันรายการพิเศษในช่วงเทศกาล ความหลากหลายในด้านประเภทอาหาร บรรยากาศเหมาะสมกับการรับประทานอาหาร สถานที่สำหรับจอดรถในร้านอาหาร การให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ มีการจองโต๊ะล่วงหน้าทางโทรศัพท์ พนักงานให้บริการเสมอภาคเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05th
dc.description.abstractThe objectives of this research are 1) to investigate the eating behavior outside the hotel of Thai guests in 5-star hotels in Phuket Province, Thailand, 2) to explore the factors that influence the decision to choose to eat outside the hotel for Thai guests in a 5-star hotel in Phuket Province, Thailand. The data was conducted by using a questionnaire. The sample was 400 Thai guests who stayed in a 5-star hotel in Phuket, Thailand. The data was coded and analyzed with SPSS program as well as descriptive statistics. Chi-Square Test, Independent-Samples T-Test, One-way ANOVA were used to analyze and to compare the differences between population groups. In addition, Multiple Regression Analysis was used to assess the relationships in order to prove a hypothesis, to explain, to describe, or to summarize results. The study found that most of Thai guests were female, aged between 21-30 years old, single, bachelor's degree education, students, and earned between 10,001-30,000 baht. For their outside hotel dining behaviors, it was found that people accompanied them to eat mostly were their family/relatives. Things that affect the dining decision was enjoying the scenery. Places that they choose to eat were the places with good atmosphere. Time of eating was between 6:01 p.m. - 10:00 p.m. The reasons for eating outside were social gatherings. The people who influence in choosing were friends/lovers. The frequency of dining was just sometimes.     On average, the overall value of the factors for choosing to eat out of the hotel was the highest value. When considering each aspect, it was found that taste and quality, atmosphere and location, diversity was the highest value. The Chi-square were used to analyze the differences between demographic characteristics and outside hotel dining behaviors of Thai guests in a 5 star-hotel in Phuket Province, Thailand. It was found that Thai guests with different genders, ages, statuses, educational levels, and occupations have different behaviors of eating outside the hotel. They are significantly different at the 0.05 level. On the other hand, Thai guests with different average monthly incomes show no differences in their outside hotel dining behaviors.  T-test and F-test statistics were used to analyze the demographic characteristics and Thai guests' decisions to choose to eat outside the 5-star hotels in Phuket Province, Thailand. It was found that Thai guests with different statuses and average monthly incomes decided to eat outside the hotel at a statistical significance level of 0.05. However, Thai guests with different genders, ages, education levels, and careers show no differences in their outside hotel dining behaviors.  The results of the multiple regression analysis found that the factors affecting decision making were the cleanliness and taste of the food, special menu of the house, well-decorated of the dishes, readiness to service,  reliability in service,  precise and complete service, punctuality in providing services, having service standard, product prices are clearly stated, ability to compare prices before deciding to consume, availability of membership/discount cards for reducing prices, correct and fast payments, appearance of food as in advertising, quality of food, traditional cooking style, traditional raw materials, received awards for food quality, diversity of advertising and public relations, applying for membership to receive special privileges, special promotions during the festival periods, diversity in food menu, good atmosphere, enough parking space, unique service, providing table reservation by phone, equal service without discrimination at the statistical significance level of 0.05.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6712th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกรับประทานอาหารนอกโรงแรมของผู้เข้าพักชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยth
dc.title.alternativeThe study of behaviors and factors influencing outside hotel dining decisions for Thai guests in 5-star hotels in Phuket, Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6411711008.pdf
Size:
3.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: