แนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซ้ำในกระบวนการยุติธรรมไทย

Citation
สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ (2015). แนวทางที่เหมาะสมในการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซ้ำในกระบวนการยุติธรรมไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3972.
View online Resources