การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวง

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorกำภู วงศ์กาวีth
dc.date.accessioned2022-05-20T04:55:30Z
dc.date.available2022-05-20T04:55:30Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงหลักการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ซึ่งโดยหลักแล้วต้องดําเนินคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่ต้องคํานึงถึงการให้ระยะเวลาเตรียมคดีพอสมควร รวมถึงสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิทธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาพึงจะต้อง ได้รับความคุ้มครองเพราะเป็นผู้ถูกจํากัดสิทธิโดยตรงจากรัฐ และสิทธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักสากลที่ นานาอารยประเทศยอมรับและยึดถือตลอดมา โดยในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1950 ก็ได้ยอมรับ หลักการดังกล่าว โดยมีประเทศต่างๆ อาทิเช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย ก็ต่างยอมรับหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า การดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนในคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจของศาล แขวงนั้นที่มุ่งจะให้การดําเนินคดีอาญาเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามที่ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 แต่การแก้ไขใหม่ นี้ยังมิได้มีความเหมาะสมกับระบบการสอบสวนในประเทศไทยเท่าที่ควรโดยเฉพาะในมาตรา 7 ซึ่ง ระบบการสอบสวนของประเทศไทยยังมีความแตกต่างจากต่างประเทศพอสมควร อีกทั้งยังมีปัญหาใน การขออนุญาตฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาฟ้องคดีซึ่งกระทบต่อระยะเวลาในการดําเนินคดีในมาตรา 9 การ ฟ้องคดีด้วยวาจาในมาตรา 20 และการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล ทั้งหมดเหล่านี้ยังคงเป็น ปัญหามิได้ทําให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม รวมถึงคุ้มครองสิทธิและ ความเท่าเทียมกันเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2556 ให้มีความเหมาะสมกับระบบการสอบสวนในประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาฟ้องคดี การฟ้องคดีด้วยวาจาที่มีความบกพร่องบางประการทําให้คดีไม่เป็นไปด้วยความรวดเร็วตามน่าจะเป็นและการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลที่ยังมีปัญหาในเรื่องความเท่าเทียมกันของคนในสังคมth
dc.format.extent155 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb192134th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5798th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherผู้ต้องหาth
dc.subject.otherคดีอาญาth
dc.subject.otherสิทธิผู้ต้องหา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.subject.otherการสอบสวนคดีอาญาth
dc.subject.otherวิธีพิจารณาความอาญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.titleการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงth
dc.title.alternativeRight of the suspect during inquiry : A study of Criminal Case of District Courtth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b192134.pdf
Size:
5.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections