การเพิ่มประสิทธิผลของวิธีการ Longest matching ในการตัดคำภาษาไทย โดยใช้ Prediction by Partial Matching และ Logistic Regression

Citation
ปวีณา ชัยวนารมย์ (2003). การเพิ่มประสิทธิผลของวิธีการ Longest matching ในการตัดคำภาษาไทย โดยใช้ Prediction by Partial Matching และ Logistic Regression. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/448.
View online Resources
Collections