แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำราบ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

Citation
ปุริมปรัชญ์ ส่งศรี (2022). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำราบ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง . Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6613.
View online Resources
Collections