ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ

dc.contributor.advisorจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์th
dc.contributor.authorอาสภา รัตนมุ่งเมฆาth
dc.date.accessioned2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.available2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "ทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ" ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย ได้กำหนดประชากรของการศึกษาครั้งนี้จากจำนวนของผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5แฟนเพจ จำนวน 400คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับ การศึกษา ปริญญาตรีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษารายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และโสด พฤติกรรมการ เปิดรับชม ส่วนใหญ่รับชมละครซีรีส์ประเภท เมโลดรามา เช่น คลับฟรายเดย์ โดยใช้สมาร์ทโฟน และรับชมที่บ้านหรือหอพัก ขณะรับชมจะตั้งใจดูไม่ทำ กิจกรรมอื่น ส่วนมากรับชม 2-3 วนั ต่อคร้ัง คร้ังละ 1-2 ชวั่ โมง ช่วงเวลาที่รับชมมากที่สุดในวันจันทร์-วันอาทิตย์ คือเวลา 21.01 น. –24.00 น. และไม่นิยมในการกด Share, Comment และ Like หรือ Unlike ในด้านทัศนคติของผู้รับชมละคร ซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้งาน ที่สามารถรับชมได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ส่วนด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหาด้านพื้นที่โฆษณาและด้านภาพลักษณ์อยู่ในระดับ เห็นด้วย ในเรื่องความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในนระดับ มากเช่น รูปแบบใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีปุ่มเครื่องมือควบคุมการเล่นหรือหยุดได้ตามต้องการ มีปุ่มข้ามโฆษณาเมื่อไม่ต้องการรับชม โฆษณา และสามารถดูละครย้อนหลังได้ทันทีหลังออกอากาศทางโทรทัศน์พร้อมทั้งยังคงใช้สื่อ ยูทูบเป็นสื่อหลักสำหรับรับชมละครซีรีส์ออนไลน์จากช่อง GMM 25 ต่อไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางประชากรด้าน เพศรายได้ต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีบทบาทต่อทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25ผ่านสื่อยูทูบ ในขณะที่ด้านอายุระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีบทบาทต่อทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ ยกเว้น อาชีพ ที่ไม่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเปิดรับ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความพึงพอใจของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวก และมีระดับ ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ สูง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกบพฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25ผ่านสื่อยูทูบ มีทิศทางไปในเชิงบวกและมีระดับความสัมพันธ์อยู่ ในระดับต่ำจากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนา มาประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง การตลาด โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ละครซีรีส์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสามารถออกแบบเครื่องมือ การสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถนำเอาผลงานวิจัย ไปวางแผนเพื่อประกอบการผลิตละครซีรีส์เป็ น DVD, Box Set หรือการแพคละครซีรีส์ขายใน Apple TV หรือ ทาง iTune ได้ในอนาคตth
dc.format.extent126 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.19
dc.identifier.otherb193285th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5430th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherสื่อสังคมออนไลน์th
dc.subject.otherการสำรวจทัศนคติth
dc.titleทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบth
dc.title.alternativeAttitude exposure and the satisfaction of the audience of GMM 25's Soap Opera Via YouTubeth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b193285.pdf
Size:
2.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections