ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo female หลังโควิด-19

dc.contributor.advisorเกศรา สุกเพชรth
dc.contributor.authorมณฑิรา ธรรมจารีย์ ซิมิชth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:14:28Z
dc.date.available2023-12-12T07:14:28Z
dc.date.issued2023th
dc.date.issuedBE2566th
dc.description.abstractเนื้อหาของวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo female หลังโควิด-19 ภายใต้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo female กับการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยหลังโควิด-19 และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Female กับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยหลังโควิด-19 โดยดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว Solo Female ชาวต่างประเทศ รวมจำนวน 400 คน ผ่านแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม 2) ด้านแรงจูงใจ และ 3) ด้านการตัดสินใจซื้อ เนื้อหาแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ ตรวจเช็คความสอดคล้องของคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) ด้านความตรง (Validity) ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) และนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริงจำนวน 400 คน ผลที่ได้นำไปวิเคราะห์ผ่านสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ร่วมกันโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) จะใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) อธิบายอายุ สถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้ ที่อยู่ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) จะใช้ T-test, Analysis of variance : ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันเพื่อทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระสองตัวที่เป็นอิสระต่อกันโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Female ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-40 ปี สถานะภาพโสดและสมรส ประกอบอาชีพพนักงาน ธุรกิจส่วนตัว และนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 2,000 $ – 4,000 $ หรือ (66,001-132,000 บาท) อาศัยในยุโรป อเมริกา แคนาดา ด้านพฤติกรรมปัจจัยภายใน มีความคาดหวังในตัวแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงในรูปแบบกิจกรรมต้องเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงความสะอาดด้านที่พัก สุขอนามัย และแหล่งท่องเที่ยวสามารถเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการ ด้านพฤติกรรมปัจจัยภายนอกครอบครัวมีส่วนรับรู้การเดินทาง ขณะที่อำนาจการตัดสินใจเดินทางอยู่ที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Female และเทรนด์การท่องเที่ยวคนเดียวเป็นค่านิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้านแรงจูงใจปัจจัยผลักดันความต้องการการยอบรับในด้านต่าง ๆ และต้องการเป็นผู้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในด้านนั้นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ด้านแรงจูงใจปัจจัยดึงดูดความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมโควิด-19 เป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Female ให้ความสำคัญมาก รวมที่ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว สรุปผลการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Female ปัจจัยความคาดหวัง วัฒนธรรมส่วนบุคคล ครอบครัวและข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยหลังโควิด-19 ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ ทัศนคติ ความภักดี บทบาททางสังคม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยหลังโควิด-19  ทางด้านแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Female พบว่าปัจจัยด้านการพักผ่อน การยอมรับ ที่พัก ชื่อเสียง ความปลอดภัย สาธารณูปโภคและความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยหลังโควิด-19  ในขณะที่ปัจจัยด้านประสบการณ์ใหม่ ศักยภาพส่วนบุคคล การพึ่งตนเอง ความเป็นอิสระ การค้นพบตัวเอง การเดินทาง กิจกรรม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยหลังโควิด-19th
dc.description.abstractThe aim of this research is to study the factors that influence solo Female travelers’ purchasing decisions in ethnic community base tourism in Thailand after Covid-19. The study will focus on 2 hypotheses 1) To study the demographic characteristic of foreign Solo Female tourists with purchasing decisions in ethnic community base tourism in Thailand after Covid-19 2) To study the behavioral factors and motivational factors that influence the purchasing decisions of foreign Solo Female tourists with ethnic community base tourism in Thailand after Covid-19. The study is conducted with 400 foreign Solo Female tourists in total. Using a questionnaire, which consists of 3 parts 1) Behavior 2) Motivation 3) Purchasing decision. Through the process of Item Objective Congruence: IOC, the validity and reliability of the questionnaire will be checked by 3 academic dignitaries. Later the questionnaire will be applied to a group of 30 foreign Solo Female tourists as a preliminary test in order to check the validity. Afterwards, this questionnaire will be tested on 400 foreign Solo Female tourists in total. The data will be statistically analyzed through descriptive statistic and inferential statistic which descriptive statistic involved percentage, standard deviation to explain age, married status, career, income, resident country while Inferential Analysis involved T-test, Analysis of variance: ANOVA, Pearson product moment correlation coefficient and multiple regression. The research found that most Solo Female travelers aged between 20-40 were single and married. Career status mainly employment, run own business and students with an average income of 2,000 $ - 4,000 $ or (66,001-132,000 baht) mostly living in Europe, America, Canada. Internal factors show Solo Female travelers has high expectation through tourist attraction in term of activities that accordance with information received. Including cleanliness and their desire has been fulfilled. While external Factors show family contributed to travel awareness but decision made by Solo female travelers and solo travel is one of the most popular trends today. As for the push factors, Solo Female want to be accepted in all areas and highly need great experience while safety is a high priority for Solo Female travelers. Pull factors show tourist attractions, accommodation and the well-known place are highly concerned. Conclusion refer to personal expectation, personal culture, Family and Information Influence ethnic community tourism purchasing decisions after Covid-19 While the behavior of Solo Female tourists in terms of motivation, perception, attitude, loyalty, social role does not affect ethnic community tourism purchasing decisions after Covid-19. In terms of motivation, it was found that relaxation, acceptance, accommodation, reputation, safety, utilities and attractiveness influencing ethnic community tourism purchasing decisions after Covid-19 while solo female travelers' motivation for new experiences, self-reliance, independence Self-discovery, travel, activities do not influence ethnic community tourism purchasing decisions after Covid-19.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6704th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวชุมชนเชิงชาติพันธุ์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo female หลังโควิด-19th
dc.title.alternativeThe factors that influence solo female traveler’s purchasing decision in ethnic community base tourism in Thailand after Covid-19th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorNational Institute of Development Administrationth
thesis.degree.levelDoctoralth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6111721003.pdf
Size:
3.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: