บทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรอบพื้นที่ : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และย่านบางกะปิ

Citation
เตชินท์ ก้อนนิล (2022). บทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรอบพื้นที่ : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และย่านบางกะปิ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6596.
View online Resources
Collections