เกณฑ์และสถิติทดสอบในการเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกรณีที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูป

dc.contributor.advisorจิราวัลย์ จิตรถเวช, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorนันทพร บุญสุขth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:10Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:10Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอย 3 เกณฑ์ คือเกณฑ์ ซีพี เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ และเกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์และเสนอการปรับเกณฑ์ซีพีในกรณี ที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูปได้เนื่องจากตัวแปรอิสระที่นำมาพิจารณามีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ การคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์ซีพีที่ปรับแล้วที่นำเสนอ นำมาเปรียบเทียบกับการคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ และเกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์ โดยใช้วิธีการจำลองข้อมูล กำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 , 50 และ 100 นอกจากนี้ได้นำเสนอสถิติทดสอบซีพีที่ ปรับแล้วเพื่อใช้ในการทดสอบค้นหากลุ่มของสมการถดถอยที่สามารถใช้ในการอธิบายตัวแปรตาม ได้ โดยใช้การจำลองข้อมูลในการทดสอบการคัดเลือกกลุ่มของตัวแบบที่ระดับนัยสำคัญ 0.01, 0.05 และ 0.1 ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์ซีพีที่ปรับแล้วให้ผลการคัดเลือกตัวแบบสอดคล้องกับการใช้เกณฑ์เอไอซีและเกณฑ์บีไอซี คือ เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นร้อยละของการคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้อง มีค่าสูงขึ้น สถิติทดสอบซีพีที่ปรับแล้วเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นร้อยละของการคัดเลือกกลุ่มของตัว แบบที่ใช้ในการอธิบายตัวแปรตามได้เป็นตัวแบบที่ถูกต้อง และ over fit มีค่าเพิ่มมากขึ้น และเมื่อ ระดับนัยสำคัญเพิ่มขึ้นการคัดเลือกกลุ่มของตัวแบบที่ได้เป็ นตัวแบบที่ถูกต้องและ over fit มีค่าลดลงth
dc.format.extent10, 144 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2012.10
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/471th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccQA 278.2 น115 2012th
dc.subject.otherการวิเคราะห์ตัวแปรพหุth
dc.subject.otherการวิเคราะห์การถดถอยth
dc.subject.otherคณิตศาสตร์สถิติth
dc.titleเกณฑ์และสถิติทดสอบในการเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกรณีที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูปth
dc.title.alternativeCriterion and test statistic for selecting multiple linear regression models without full modelth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b176360.pdf
Size:
13.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections