พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorกฤษณี เสือใหญ่th
dc.date.accessioned2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.available2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ความพึงพอใจและ การนำไปใช้ประโยชน์ ของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง สำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป้าหมายคือผู้ที่มีบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 399 คน จาก การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และใช้สถิติf-Test (One–Way ANOVA) t-Test ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์2 ปี มากที่สุด มีความถี่ในการใช้คือเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ทั้งวัน โดยจะใช้แอพพลิเคชั่นมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน ช่องทางที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์คือ iPhone/ipad ประชากรส่วนใหญ่ใช้ฟังก์ชั่น Chat มากที่สุด และส่วนใหญ่ประชากรที่ใช้แอพพลิเคชั่นเคยโหลด Sticker Line ใน Office Account และใน Sticker Shop ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโหลด Sticker Line พบว่า ส่วนใหญ่ชอบ คาแรคเตอร์ และจะดาวน์โหลด 1 คร้ังต่ออาทิตย์ส่วนความคิดเห็นต่อSticker Line พบว่า ประชากรมีความคิดเห็น ว่า สามารถใช้แทนคำพูด ได้และจะใช้แทนความรู้สึกต่างๆ วัตถุประสงค์ในการใช้งานกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ โดย วัตถุประสงค์ที่ใช้จะใช้พูดคุยกับ เพื่อน ในด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับ มากเช่นกัน พบว่า แอพพลิเคชั่น ใช้งานง่าย การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ พบว่า ด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ด้านสังคม/การแสดงออก ด้านความบันเทิง และด้านการทำงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมใน ระดับมาก ในด้านการสื่อสาร ใช้เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร และในด้านเวลา สามารถประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ อายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.001th
dc.format.extent77 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.30
dc.identifier.otherb193273th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5422th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherไลน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)th
dc.subject.otherผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ – ทัศนคติth
dc.titleพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeUsage of LINE application, satisfaction and capability for Bangkok citizenth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b193273.pdf
Size:
2.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections