ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น

dc.contributor.advisorพรพรรณ ประจักษ์เนตรth
dc.contributor.authorศิรณา บัวเทิงth
dc.date.accessioned2019-06-10T07:31:58Z
dc.date.available2019-06-10T07:31:58Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน อินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น จากร้านค้าที่ทำการสื่อสาร การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับร้านค้าที่ทำการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านจำนวน 5 ร้าน และในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นผู้ใช้อินสตาแกรมและมีพฤติกรรมการติดตาม (Follow) ดาราและผู้มีชื่อเสียงในอินสตาแกรม ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ร้านค้าใช้กลยุทธ์การใช้ข้อความที่สั้นกระชับและเข้าใจง่าย และมีการกำหนดช่วงเวลาและจำนวนที่โพสต์ต่อวันในการทำ การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน อินสตาแกรมดารา โดยหลังจากร้านค้าได้ทำการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านแล้วพบว่ามียอด การติดตาม (Follow) ร้านและยอดขายเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ และอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมที่ต่างกันอย่างมีนัย สถิติที่สำคัญในระดับ 0.05 2) พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ ผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียงในเชิงบวก 3) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มี ชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น จากร้านค้าที่ทำการ สื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียงในเชิงบวกth
dc.format.extent130 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190077th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4423th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการตลาดออนไลน์th
dc.subject.otherการสื่อสารทางการตลาดth
dc.subject.otherอินสตาแกรม (บริการสารสนเทศ)th
dc.subject.otherSocial mediath
dc.subject.otherเครือข่ายสังคมออนไลน์th
dc.titleศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นth
dc.title.alternativeThe study of marketing communication strategy : attitude and consumer behavior toward advertising spam of fashion retailers on celebrity instagram accountth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190077.pdf
Size:
2.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections