การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดาth
dc.contributor.authorมนัสนันท์ พิบาลวงค์th
dc.date.accessioned2021-12-18T03:16:27Z
dc.date.available2021-12-18T03:16:27Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานใน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและเสนอแนะแนวทางการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน โดยทำการศึกษากับผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด จำนวน 406 คน แบ่งเป็น ผู้สนใจขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 196 คน และผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาไว้สำหรับใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวน 210 คน ประชากรที่ทำการศึกษา ทั้งหมด 376 คน คิดเป็นร้อยละ 92.61 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการศึกษา พบว่า สถานที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดเป็นการติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน ร้อยละ100การใช้ประโยชน์จากแผงโซล่าเซลล์เกินกว่า กึ่งหนึ่งเป็นการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85 ทั้งนี้ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งาน ได้แก่แผงโซล่าเซลล์ชนิดสารกึ่งตัวนำ อื่นที่มิใช่แผงโซล่าเซลล์ที่ทำจากซิลิคอนผลึกเดี่ยวและแผงโซล่าเซลล์ที่ ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน คิดเป็น ร้อยละ 93.36 อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์เฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ปี ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์มีความรู้ด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน อยู่ในระดับ มากคิดเป็นร้อยละ 94.14 มีระดับ ทัศนคติด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน อยู่ ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 60.90 ทั้งนี้พบว่าผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์มีการจัดการแผงโซล่า เซลล์อย่างไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.86 กล่าวคือ ไม่มีการจัดการแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ ประกอบแผงที่หมดอายุการใช้งานและไม่มีการคัดแยกแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผง สำหรับการเก็บรวบรวมแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์แผงที่หมดอายุการใช้งานก่อนส่งไปกำจัด ส่วนใหญ่ดำเนินการเก็บรวบรวมโดยกองทิ้งไว้เฉยๆ บนหลังคาคิดเป็นร้อยละ 99.52 ส่วนผู้ใช้งานแผง โซล่าเซลลท์ที่มีการจัดการแผงโซล่าเซลลอ์ย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ44.14 ซึ่งการคัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่งและการกำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน จะถูกจัดการโดยส่งคืน บริษัท ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผลการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่ หมดอายุการใช้งาน ด้วย SWOT Anlysis สามารถนำ ไปสู่แนวทางการเสนอแนะที่เกี่ยวกับการ จัดการแผงโซล่าเซลลท์ ที่หมดอายุการใช้งาน เช่น 1)การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์หน่วยงานรับบำบัด กำจัด และภาครัฐ 2) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการ ใช้งานควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน 3)ควรมีงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานโดยตรง เช่น กรมควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานและประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องth
dc.format.extent137 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.62
dc.identifier.otherb194268th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5351th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาth
dc.subject.otherSolar cellsth
dc.titleการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีth
dc.title.alternativeExpired/damaged solar cell management: a case study of Ubonratchatanee Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194268.pdf
Size:
1.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections