ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ

dc.contributor.advisorพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorฤทธิวัฒน์ ทั่งกลางth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:25Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:25Z
dc.date.issued2008th
dc.date.issuedBE2551th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลมีอิทธพลและมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน ต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 3) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดมีผลมีอิทธพลและมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมากที่สุดรองลงมาจนถึง ไม่มีความสัมพันธ์เลย วิธีการศึกษาใช้การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง (Survey Research) ประชากรในการศึกษา ครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติจํานวน 311 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำสุดสูงสุดความแตกต่างของร้อยละ ไคสแควร์ (ChiSquare) Gamma (G) และ Multiple Regression ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การอยุ่ใน ระดับสูง 2) ตัวแปรที่มีผลต่อความผุกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติคือเพศเงินเดือนลักษณะงานลักษณะองค์การประสบการณ์ในการทำงานความพึงพอใจ ในค่าตอบแทนภาวะผู้นําของผู้บังคบบัญชาและขวัญกำลงใจเมื่อวัดด้วยสถิติที่วัดความแกรงของ ความสัมพนธ์ G พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคน เขาเมืองคือลักษณะองค์การลักษณะงานประสบการณ์ในการทำงานขวัญกำลังใจภาวะผู้นําของ ผู้บังคบบัญชาความพึงพอใจในค่าตอบแทนเงินเดือนและเพศโดยมีค่าความแกรงของ ความสัมพันธ์คือ .69, .66, .63, .59, .54, .52, .30 และ .13 ตามลำดับ 3) ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวพยากรณ์ ในการอธิบายความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 6 ตัวแปรที่ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับต่ำกว่า.05 นั่นคือเมื่อวัดจากคำสัมประสิทธิ์ถดถอย ) ซึ่งพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดีที่สุดและมีผลใน ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้แก่ขวัญกำลงใจ ประสบการณ์ในการทำงาน่าตอบแทนอายุงานลักษณะงานและเพศเรียงตามลำดับความสำคัญ ระดับการศึกษาสถานะภาพสมรสและตำแหน่งไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการอธิบายความผูกพัน ต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันต่อองค์การของ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประมาณร้อยละ 46.4 (R = .464) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าทตรวจคนเข้าเมืองคือ 1) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำช่องตรวจหนึ่งสือเดินทางให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุก 2) ควรเปิดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการตรวจหนังสือเดินทาง 3) ควรมีสวัสดิการรถรับส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการมาทำงานช้ากว่าเวลาที่กําหนด 4) ผู้บังคับบญชาควรพบปะพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอตลอดจนตอบข้อซักถามของผู้ใต้บังคับบัญชา5) ควรจัดให้มีการสำรวจ ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่ามีความต้องการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ด้านตรวจคน เข้าเมื่องอื่นหรือไม่เพราะสาเหตุใด 6) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้มีโอกาส เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศเพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสียในการตรวจหนังสือเดินทางของต่างประเทศ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ควรมีการสำรวจขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่อย่าง เหมาะสมกล่าวคือควรมีการวางแผนการดำเนินงานวิธีการสำรวจคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม สถานที่และเวลาที่จะทำการสำรวจระยะเวลาสำหรับการวิเคราะห์ผลและการให้เจ้าหน้าที่ได้รับ ทราบผล 2) ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับล่างให้มากขึ้นโดยการลงไปสอบถามปัญหาหรืออุปสรรคต่างของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอth
dc.format.extent12, 133 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2009.137
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1111th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHD 58.7 ฤ14 2009th
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การ -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.subject.otherเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองth
dc.titleความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติth
dc.title.alternativeOrganizational commitment of the immigration officers of the National Airport Immigration Divisionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b164275.pdf
Size:
22.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections