การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด

dc.contributor.advisorวิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์th
dc.contributor.authorอนุรักษ์ จันทร์ดำth
dc.date.accessioned2021-09-09T06:54:27Z
dc.date.available2021-09-09T06:54:27Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในนิทรรศการบทเรียนใน ความมืด 2) เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่สำคัญ ในการสะท้อนเป้าหมายหลัก ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ ผู้รับสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจโดยใช้สัญวิทยาใน การวิเคราะห์ถอดสัญญะความหมายการสื่อสาร โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ 1) เอกสาร (Online and Offline Documents) 2) ก ารสังเกตการณ์ จาก ผู้วิจัย (Observation) และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อยู่เบื้องหลัง (In-Depth Interview) ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ดูแลนิทรรศการ และผู้นำทางและกลุ่มตัวอย่า งอย่างผู้เข้าร่วมประสบการณ์นิทรรศการบทเรียนใน ความมืด ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการสื่อสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดคือ การให้ ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้ใช้ประสาทสัมผัสท้ังหมดยกเว้นการมองเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประสบการณ์ได้รับประสบการณ์ในความมืดเสมือนเป็นผู้พิการทางสายตาผ่านการจำลอง สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยภายในนิทรรศการบทเรียนในความมืดจะคอยมีผู้นำทางนำทาง นำตลอดจนจบนิทรรศการ ซึ่งผู้นำทางจะไม่ได้ทำการบอกว่า ตนเองเป็นผู้พิการทางสายตาและจะมี การเฉลยในตอนท้ายของนิทรรศการจนนำไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกันของ ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ได้ตระหนักถึงความสามารถ ความคิด ทัศนคติของผู้พิการทางสายตาจนนำไปสู่การเข้าใจและยอมรับในที่สุด นอกจากนี้ผลการศึกษาสัญญะที่สำคัญในการสะท้อนเป้าหมายหลักที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น แก่ผู้รับสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจาก “เวทนา” เป็ น “ยอมรับและเข้าใจ”มีท้ัง 4 สัญญะ คือ 1) บทสนทนา 2) ความมืด 3) ผู้นำทาง 4) ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ซึ่งสัญญะที่สำคัญข้างต้นเป็นปัจจัยที่นำ ไปสู่การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตามแกนหลักของกระบวนการเรียนรู้เพื่อ การเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมประสบการณ์พบว่า ผู้เเข้าร่วม ประสบการณ์ มีทัศนคติที่เข้าใจและยอมรับในตัวผู้พิการทางสายแต่ก็ย้งคงมีความสงสารเวทนาอยู่ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่านิทรรศการบทเรียนในความมืดสามารถสร้างการยอมรับและ เข้าใจต่อผู้พิการทางสายตาได้ซึ่งควรต่อยอดไปสู่การสื่อสารผ่านสื่อกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของความสงสาร เวทนา ต่อผู้พิการทางสายตาได้อย่างแท้จริงth
dc.format.extent241 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.66
dc.identifier.otherb196937th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5260th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectผู้พิการทางสายตาth
dc.subjectนิทรรศการบทเรียนในความมืดth
dc.subject.otherคนพิการ -- วิจัยth
dc.subject.otherสัญญวิทยาth
dc.titleการประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืดth
dc.title.alternativeConstructing the set of enlightening signs for enhancing positive attitude towards blind people: a study of dialogue in the dark exhibitionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b196937.pdf
Size:
5.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections