แนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

dc.contributor.advisorประพิน นุชเปี่ยมth
dc.contributor.authorศุภศักดิ์ พรหมโมเมศth
dc.date.accessioned2019-06-23T06:50:58Z
dc.date.available2019-06-23T06:50:58Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstract          ปัจจุบันภาครัฐจะเข้ามากำกับดูแลการซื้อขายห้องชุด โดยกำหนดให้ธุรกิจซื้อขายห้องชุดต้องทำสัญญาตามแบบที่กฎหมายกำหนด  เพื่อให้เกิดเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคจากการเข้าทำสัญญากับผู้ประกอบการ ซึ่งมักมีอำนาจต่อรองมากกว่า คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงได้มีประกาศให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแบบสัญญามาตรฐาน สำหรับการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) มาใช้บังคับ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแบบสัญญามาตรฐาน หรือ อ.ช.22 ดังกล่าว แต่ผู้บริโภคยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมและพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ถึงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญามากมาย เช่น ปัญหาผู้ขายไม่สามารถส่งมอบห้องชุดหรือส่งมอบล่าช้าแก่ผู้ซื้อตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบสัญญาจะซื้อจะขาย ปัญหาเรื่องกระบวนการและมาตรฐานในการตรวจรับมอบห้องชุด และปัญหากำหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง เป็นต้น           บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้           1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการซื้อขายห้องชุด โดยเฉพาะเรื่อง การส่งมอบ การตรวจรับและการคืนเงินตามสัญญามาตรฐาน อ.ช.22           2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดของต่างประเทศ และ           3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข แบบสัญญามาตรฐาน อ.ช.22 เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม           บทความนี้ได้เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแบบ อ.ช.22 กล่าวคือ การให้สิทธิผู้ซื้อในการหักกลบลบหนี้เงินค่าเบี้ยปรับกับเงินตามสัญญาซื้อขายก่อนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด การเพิ่มเติมข้อกำหนดในเรื่องขั้นตอนการตรวจรับมอบห้องชุดก่อนนัดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ และการกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขายมีหน้าที่คืนเงินที่ผู้ซื้อชำระมาแล้วทั้งหมดในกรณีเลิกสัญญา โดยกำหนดบทลงโทษให้ผู้ขายต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายหรือผู้ประกอบการth
dc.description.abstract          At present, condominium business is under government control. Condominium sale and purchase are regulated by law. The purpose is to ensure a fair deal and prevent exploitation of consumers by real estate developers and landlords, who clearly have more bargaining power. The Contract Committee has announced that the condominium business is a contract-controlled business. And the Minister of Interior has worked out a standard condominium sale contract for the sale and purchase of condominium units (Or.Cho.22), which has been in force since 2008 (2551 B.E.). However, despite the requirement for the standard contract or Or.Cho.22, consumers still have not achieved a fair deal in this business. Moreover, it is found that a large number of consumers have lodged complaints with the Consumer Protection Board about the fact that the operational rules of landlords are not in compliance with the terms and conditions as specified in the contract. For example, the seller cannot deliver the apartment/condominium or the delivery to the buyer is delayed. There are also problems involving the procedures and standards for pre-delivery inspection of the condominium and the period of refund to the buyer after the expiry of the contract.                      This study has three main objectives:           1. To study the legal issues facing consumers as a result of condominium sale and purchase, with a focus on issues involving the delivery, pre-delivery inspection, and refund, as stipulated in a standard contract.           2. To engage in a comparative study of local and foreign standard contracts.           3. To explore possibilities for amending the standard contract Or.Cho.22 with a view to improving its enforcement and ensuring a fair deal.           The study has proposed modifications consisting of amendments or additions to the standard agreement as specified in Or.Cho.22. These include those involving the right of buyer to a settlement of debts arising from fines using the money specified in the sale/purchase contract prior to the transfer of the condominium ownership right; designation of clear procedures for the pre-delivery inspection prior to the registration of the ownership right; and determination of the timeline for the return of the deposit to the buyer, with a penalty for failure to do so within the time limit in the form of payment of interests at a 15 percent per annum rate to the buyer. These recommendations aim to protect the consumers from being taken advantage of by the sellers or landlords and to ensure more effective consumer protection in the future. Keywords:      Standard contract for the sale and purchase of condominium units (Or.Cho.22), Pre-delivery inspection, Fines and refund from breach of contract, Consumer protection           th
dc.format.extent172 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb20469th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4485th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22)th
dc.subjectการตรวจสภาพห้องชุดth
dc.subjectเบี้ยปรับและการคืนเงินจากการผิดสัญญาth
dc.subject.otherการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.titleแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22) เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคth
dc.title.alternativeImproving the contract to sell and purchase condominium units (form Or.Chor. 22) for effective enforcement and consumer fairness.th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b204609.pdf
Size:
3.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections