การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ ชมพันธุ์th
dc.contributor.authorจิรัชญา สิงห์มณีth
dc.date.accessioned2018-07-18T09:26:13Z
dc.date.available2018-07-18T09:26:13Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องว่างทางกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย และเพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนักวิชาการด้านกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า และภาคประชาชน การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์โดยวิธี  SWOT ANALYSIS ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาโดยวิธี SWOT ANALYSIS พบว่าช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่ภาคอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และบางส่วนเกิดจากการที่ภาครัฐขาดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียงและก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.description.abstractThe study of “Analysis laws and law enforcement concerning air pollution emission control in petrochemical industry” aims to find out the gap of Thailand’s environmental legislation and to suggest possible processes to develop the air pollution from petrochemical industrial sector control laws. The target groups that researchers aim to study are Thai government sector dealing with the promotion of Thailand’s air pollution prevention related laws, private environmental organizations, and manufacturers, traders as well as the general public. This study is the qualitative research of which the data was collected from interviews and analyzed by SWOT ANALYSIS. The results gathering from SWOT ANALYSIS revealed that most of the flaws in environmental legislation are from industrial sector since the industrial sector does not abide by the laws. The industrial sector also does not apply the good management practices on environment. Moreover, the air pollution prevention related laws are not improved or updated by the government sector. Due to these problems, it causes the degeneration of environment and affects directly to the people living nearby the industries in several ways.th
dc.format.extent164 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb199701th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3772th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectการระบายมลพิษทางอากาศth
dc.subjectการบังคับใช้กฎหมายth
dc.subjectการควบคุมการระบายมลพิษth
dc.subject.otherมลพิษทางอากาศ -- วิจัยth
dc.subject.otherมลพิษทางอากาศ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.subject.otherมลพิษทางอากาศth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมปิโตรเคมีth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทยth
dc.subject.otherมลพิษทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยth
dc.titleการวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีth
dc.title.alternativeAnalysis of laws and law enforcement concerning air pollution emission control in petrochemical industryth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199701e.pdf
Size:
2.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections