ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

dc.contributor.advisorพาชิตชนัต หงษ์ทรัพย์ภิญโญth
dc.contributor.authorศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
dc.date.accessioned2023-01-24T08:11:24Z
dc.date.available2023-01-24T08:11:24Z
dc.date.issued2015
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรี ประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรณีศึกบามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ขนาด 371 คน ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าสัดส่วน (e)มีค่าไม่เกิน 0.027 ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 จากนั้นได้กำหนดขนาคตัวอย่างตามสัดส่วนประเกทประชากรใน โรงพยาบาล ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างประเภทข้าราชการจำนวน 93 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 278 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบ ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ .0ร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงานเสรีประชาคมอาเชียนด้าน วิชาชีพของพยาบาล ได้แก่ ปัจยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ การมีผู้อยู่ในอุปการะ ระดับ การศึกษาสูงสุด และลักษณะรายได้ครอบครัวแบบพอใช้เหลือเก็บ ในส่วนของปัจจัยดึงดูง (Pull tors) ประกอบด้วข ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และด้านสถาบัน และปัจจัยผลัก Factors) ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุดูณ เท่ากับ .573 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียน ด้านวิชาชีพของพยาบาล ได้ร้อยละ 32.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โคยมีค่าความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ + 2.2th
dc.format.extent100 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.113
dc.identifier.otherb191171th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6245
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectวิชาชีพพยาบาลth
dc.subject.otherประชาคมอาเซียนth
dc.subject.otherโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติth
dc.subject.otherพยาบาลth
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียนด้านวิชาชีพของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.title.alternativeFactors influencing teaching hospital nurses' intention to enter free ASEAN Economic Community Professional Workforce : a case study of Thammasat University Hospitalth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191171.pdf
Size:
2.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections