การจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ

dc.contributor.advisorจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเจษฎา นกน้อยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:45Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:45Z
dc.date.issued2009th
dc.date.issuedBE2552th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การยอมรับผู้มีอัตลักษณ์ หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็นทางด้านการบริหารทรัพยากรมนษย์ 2) ศึกษาปัจจยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์ หลากหลายทางเพศภายในองค์กร 3) ศึกษาผลกระทบทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการที่ผู้เกี่ยวของไม่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในองค์กร และ 4) ศึกษานโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มอัตลักษณ์ หลากหลายทางเพศที่ทํางานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่องโดยให้ กลุ่มตัวอย่างเล่าอัตชีวประวัติและทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีแนวคำถามไว้ล่วงหน้า กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 43 รายรวมทั้งทำการสัมภาษณกลุ่มผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดได้รับการปฏิบัติในประเด็นทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเท่าเทียมและเป็น ธรรมทั้งนี้เพราะผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรู้ความสามารถเป็นสำคัญ สําหรบปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองค์กรประกอบด้วย 1) ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่เพศ อาชีพการแสดงออกและการรับรู้ของบุคคลอันว่าเป็นผู้มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 2) การจัดการความหลากหลายในองค์กรได้แก่คณะกรรมการบริหารองค์กรมีความหลากหลาย การฝึกอบรมและให้ความรุ้เกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์การมีที่ปรึกษากลุ่ม ที่ไม่เป็นทางการให้คําแนะนําและนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดๆ 3) บริบทอื่นได้แก่ บรรทดฐานของสังคมและกฎหมายสําหรับผลกระทบทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากการที่ผู้เกี่ยวของไม่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีอัตลกษณหลากหลายทางเพศในองคกรนั้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจึงมีขวัญกำลงใจในการทำงานดีความรักและความผูกพันต่อองค์กรสามารถทำงานรวมกับ ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคบบัญชาได้ดีและมีความสุขในการทำงานสําหรับ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนษย์ในองค์กรนั้นกลุ่ม ตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 องค์กรที่ทํางานอยู่มีคณะกรรมการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลาย ขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างแม้แต่เพียงรายเดียวที่องค์กรที่ทํางานอยู่มีการจัดฝึกอบรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเช่นเดียวกับประเด็นเรื่องของ การกำหนดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดๆในสถานที่ทํางานและการแยกการจัดการ ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรออกจากการขจัดความไม่เท่าเทียม ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 4 องค์กรที่ทํางานอยู่มีกลุ่มที่ไม่เป็นทางการค่อยให้คำาแนะนำในประเด็นทางด้านความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนษย์ในองค์กร ข้อเสนอแนะเพื่อความเท่าเทียมของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวของจะต้องสร้างความตระหนักในความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดขึ้นแก่ ประชาชน 2) รัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 3) ควรมีการออกกฎหมายที่เอื้อให้กลุ่มผู้มีอัตลกษณ์หลากหลายทางเพศได้ใช้สิทธของตนอย่างเต็มที่ 4) ผู้เกี่ยวข้องควรทํา ความเข้าใจยอมรับและเล็งเห็นความสำคญของผู้มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 5) หน่วยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาควรผลักดันให้มีการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องอัตลักษณทางเพศอย่างเป็นทางการ 6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เรื่องบทบาททางเพศ แก่ผู้มีอัตลกษณหลากหลายทางเพศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 7) ผู้มีอัตลกษณหลากหลายทางเพศควรมั่งมั่นใจและพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 8) ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได้แข่งขันกับชายหญิงทั่วไปอย่างเท่าเทียมเพื่อ ก้าวไปสู่ตําแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์กร 9) ผู้บริหารองค์กรควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ระบุถึงการมีอยู่ของผู้มีอัตลกษณหลากหลายทางเพศรวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้มีอัต ลักษณหลากหลายทางเพศในประเด็นต่างๆth
dc.format.extent263 แผ่น : ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/938th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectสิทธิทางเพศth
dc.subjectอัตลักษณ์ทางเพศth
dc.subjectความหลากหลายทางเพศth
dc.subject.lccHF 5549.5 .S47 จ58 2009th
dc.subject.otherบทบาทตามเพศth
dc.subject.otherอัตลักษณ์th
dc.subject.otherการจัดการองค์การth
dc.titleการจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศth
dc.title.alternativeOrganizational diversity management : HR model for equality of employees with different sexual orientationth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-diss-b163794.pdf
Size:
35.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text