การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Citation
ปณัช อาภาวุฒิชัย (2017). การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3796.
View online Resources
Collections