อิทธิพลของการได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติ การรับข่าวสาร และแรงจูงใจ ที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์th
dc.contributor.authorชมัยพร พึ่งม้ายth
dc.date.accessioned2022-02-28T07:18:10Z
dc.date.available2022-02-28T07:18:10Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู และการรับข่าวสารที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยผ่านทัศนคติในการทำกิจกรรมและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Simultaneous equations model เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี จำนวนทั้งสิ้น 384 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ และใช้มาตราวัดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะ 3 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาคเงิน การช่วยเหลือคนแปลกหน้า และการเป็นอาสาสมัคร ได้รับอิทธิพลจากการอบรมเลี้ยงดูและการรับข่าวสารโดยผ่านทัศนคติในการทำกิจกรรมและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ค่าความสอดคล้องของตัวแบบ ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 4.108 ค่า GFI เท่ากับ 0.829 ค่า CFI เท่ากับ 0.870 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.090 ค่า SRMR เท่ากับ 0.076 และค่า NFI เท่ากับ 0.836 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยอ้อมผ่านทัศนคติ มีขนาดของอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.107 ร้อยละ 64.48 ของอิทธิพลดังกล่าวผ่านทัศนคติ การรับข่าวสารมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจ มีขนาดของอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.287 ร้อยละ 82.93 เป็นอิทธิพลทางตรง ตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบสามารถร่วมอธิบายพฤติกรรมจิตสาธารณะ ได้ร้อยละ 17.00  th
dc.description.abstractThis study aimed to study and examine the influence of upbringing and communication through attitude and motivation for public mind of working age adult in Bangkok. This study applied Simultaneous equations model in the research. The sample composed of working age adult who reside in Bangkok, year of age between 20-59 for 384 persons. Data was collected through online questionnaires using 5-point Likert scale. The result show that three forms of public mind compose of donation, giving help to strangers and volunteering influenced by upbringing and communication through attitude and motivation. The goodness of fit indexes of this study showed chi-square relative (chi-square/df) was 4.108, GFI was 0.829, CFI was 0.870, RMSEA was 0.090, SRMR was 0.076, and NFI was 0.836. The results showed that upbringing had an indirect positive effect on public mind through attitude, total effect was 0.107 and 64.48% was indirect effect. Furthermore, communication had both direct positive effect and indirect positive effect on public mind through motivation, total effect was 0.287 and 82.93% was direct effect. All variables in the model can explain public mind at 17.00%.  th
dc.format.extent122 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.54
dc.identifier.otherb212269th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5532th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectพฤติกรรมจิตสาธารณะth
dc.subjectการอบรมเลี้ยงดูth
dc.subjectการรับรู้ข่าวสารth
dc.subject.otherทัศนคติth
dc.subject.otherแรงจูงใจ (จิตวิทยา)th
dc.titleอิทธิพลของการได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติ การรับข่าวสาร และแรงจูงใจ ที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานในกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeThe relationship of upbringing, attitude, communication and motivation for public mind of working age adult in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212269.pdf
Size:
1.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections