การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorสุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุทธิ แสงจันทร์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:16Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:16Z
dc.date.issued1978th
dc.date.issuedBE2521th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและการปฏิบัติตนในเรื่องการวางแผนครอบครัว ศึกษาถึงลักษณะต่าง ๆ ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูสตรีส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มีอายุอยู่ในระดับกลาง คือ 30-39 ปี และกว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 76 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาในปีการศึกษา 2519 ปรากฏว่า ครูสตรีกำลังคุมกำเนิดในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 61.50 นิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มอายุปัจจุบันต่ำกว่า 29 ปี และนิยมใช้การทำหมันหญิงในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 30-39 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป ครูสตรีที่มีบุตรที่มีชีวิตระหว่าง 1-2 คน และ 3-4 คน มีสภาพการคุมกำเนิดสูง ส่วนทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของสามีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการคุมกำเนิดสูง คิดเป็นร้อยละ 75 จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับอายุปัจจุบันของข้าราชการครูสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ จำนวนบุตรเกิดรอดเพิ่มมากขึ้นตามอายุปัจจุบันของข้าราชการครูสตรี ซึ่งเป็นไปในลักษณะปกติ จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับอายุแรกสมรส ในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 35-44 ปี คือ อายุแรกสมรสน้อยมีจำนวนบุตรเกิดรอดมาก ในขณะที่ครูสตรีที่มีอายุแรกสมรสมากมีจำนวนบุตรเกิดรอดน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการสมรสของข้าราชการครูสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ จำนวนบุตรเกิดรอดเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการสมรสของครูสตรี ซึ่งเป็นไปในลักษณะปกติ จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา ในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 25-34 ปี 35-44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป คือสตรีที่มีการศึกษาต่ำมีจำนวนบุตรเกิดรอดสูง และสตรีที่มีการศึกษาสูงมีจำนวนบุตรเกิดรอดต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจำนวนบุตรเกิดรอดไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนของข้าราชการครูสตรี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้th
dc.format.extent63 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/495th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectครูสตรีth
dc.subjectข้าราชการครูสตรีth
dc.subject.lccHQ 766 ส44th
dc.subject.otherการวางแผนครอบครัว -- ไทยth
dc.titleการวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b8483.pdf
Size:
1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections