กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุม

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorปัญญรัตน์ วันทองth
dc.date.accessioned2018-01-23T04:51:48Z
dc.date.available2018-01-23T04:51:48Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็ นแหล่งความรู้ในการ สาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือทา ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้การ เรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ที่ สาคัญคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทาด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม กันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์สื่อประเภทต่างๆ คือ สื่อพืน้ บ้าน สื่อบุคคล สื่อใหม่ สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจหรือสื่อกิจกรรม เพื่อให้กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ และส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม สามารถ หลอมรวมคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์มรดกของชุมชนต่อไป ด้าน การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเกี่ยวกับภูมิ ปัญญาการทอผ้าไหม พบว่า ผลจากการสื่อสารภายในชุมชนที่มีการใช้กลยุทธ์สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มภายในชุมชนนัน้ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ทัง้ ทัศนคติที่มี ต่อผู้นาชุมชน และทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดและช่องทางการสื่อสารมากขึน้ อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่ทาให้เกิดความร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้สืบทอดและผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญา การทอผ้าไหมต่อไปth
dc.description.abstractสาคัญคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทาด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม กันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์สื่อประเภทต่างๆ คือ สื่อพืน้ บ้าน สื่อบุคคล สื่อใหม่ สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจหรือสื่อกิจกรรม เพื่อให้กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ และส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม สามารถ หลอมรวมคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์มรดกของชุมชนต่อไป ด้าน การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเกี่ยวกับภูมิ ปัญญาการทอผ้าไหม พบว่า ผลจากการสื่อสารภายในชุมชนที่มีการใช้กลยุทธ์สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มภายในชุมชนนัน้ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ทัง้ ทัศนคติที่มี ต่อผู้นาชุมชน และทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดและช่องทางการสื่อสารมากขึน้ อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่ทาให้เกิดความร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้สืบทอดและผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญา การทอผ้าไหมต่อไปth
dc.description.abstractทั้ง นี้จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ชุมชนบ้านประทุนประสบความสาเร็จในด้านของ การใช้สื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษา วิธีการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนอื่นได้ด้วยการบริหารจัดการการ สื่อสารของชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสื่อบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ ชาวบ้านและสมาชิกชุมชนบ้านประทุนที่มีความเข้มแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคน ร่วมเสริมสร้าง ความรู้ให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนหวงแหนภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ สั่ง สมไว้และสืบ สานไว้ให้แก่คนรุ่นหลังสืบไปth
dc.format.extent190 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb187846th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3495th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการทอผ้า -- ไทยth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทยth
dc.subject.otherผ้าทอ -- ไทยth
dc.subject.otherผ้าไหมth
dc.subject.otherหัตถกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยth
dc.titleกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุมth
dc.title.alternativeThe communication strategies for convey wisdom of silk weaving of Pratun Villageth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b187846.pdf
Size:
11.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fultext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections